Mosiah 25
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 25

Ang mga kaliwat ni Mulek didto sa Zarahemla nahimo nga mga Nephite—Sila nakakat-on gikan sa mga katawhan ni Alma ug ni Zeniff—Si Alma mibunyag kang Limhi ug sa tanan niya nga mga katawhan—Si Mosiah mihatag og pagtugot kang Alma sa pagtukod sa Simbahan sa Dios. Mga 120 B.C.

1 Ug karon si hari Mosiah misugo nga ang tanan nga mga katawhan kinahanglan magpundok.

2 Karon dili kaayo daghan ang mga kaliwat ni Nephi, o daghan niadto kinsa mga kaliwat ni Nephi, sama sa mga akatawhan ni Zarahemla, kinsa usa ka kaliwat ni bMulek, ug kadto kinsa mikuyog uban kaniya ngadto sa kamingawan.

3 Ug dili kaayo daghan ang mga katawhan ni Nephi ug ang mga katawhan ni Zarahemla sama sa mga Lamanite; oo, sila wala sa katunga sa gidaghanon.

4 Ug karon ang tanan nga mga katawhan ni Nephi nagkapundok, ug usab tanan nga mga katawhan ni Zarahemla, ug sila nagpundok sa duha ka mga pundok.

5 Ug nahinabo nga si Mosiah mibasa, ug misugo sa pagpabasa, sa mga talaan ni Zeniff ngadto sa iyang mga katawhan; oo, siya mibasa sa mga talaan sa mga katawhan ni Zeniff, gikan sa panahon nga sila mibiya sa yuta sa Zarahemla hangtud sila mibalik pag-usab.

6 Ug siya usab mibasa sa asoy ni Alma ug sa iyang mga kaigsoonan, ug sa tanan nila nga mga kasakit, gikan sa panahon nga sila mibiya sa yuta sa Zarahemla hangtud sa panahon nga sila mibalik pag-usab.

7 Ug karon, sa diha nga si Mosiah mihimo og pagtapos sa pagbasa sa mga talaan, ang iyang mga katawhan kinsa mipabilin diha sa yuta natandog diha sa katingala ug kahibulong.

8 Kay sila wala masayud unsa ang hunahunaon; kay sa diha nga sila nakakita niadto nga giluwas agikan sa pagkaulipon sila napuno sa hilabihan ka dako nga hingpit nga kalipay.

9 Ug pag-usab, sa diha nga sila naghunahuna sa ilang mga kaigsoonan kinsa gipamatay sa mga Lamanite sila napuno uban sa kasubo, ug gani mipaagas og daghan nga mga luha sa kasubo.

10 Ug pag-usab, sa diha nga sila naghunahuna sa diha-diha nga kaayo sa Dios, ug sa iyang gahum sa pagluwas ni Alma ug sa iyang kaigsoonan gikan sa mga kamot sa mga Lamanite ug sa pagkaulipon, sila mipataas sa ilang mga tingog ug mihatag og mga pasalamat ngadto sa Dios.

11 Ug pag-usab, sa diha nga sila naghunahuna sa mga Lamanite, kinsa ilang mga kaigsoonan, sa ilang makasasala ug mahugaw nga kahimtang, sila napuno uban sa akasakit ug tuman nga kaguol alang sa kaayohan sa ilang mga bkalag.

12 Ug nahinabo nga kadto kinsa mga kaliwat ni Amulon ug sa iyang mga kaigsoonan, kinsa nangasawa sa anak nga mga babaye sa mga Lamanite, wala mahimuot sa pamatasan sa ilang mga amahan, ug sila dili na patawag sa mga ngalan sa ilang mga amahan, busa sila midala diha sa ilang mga kaugalingon sa ngalan ni Nephi, nga sila unta pagatawgon og mga kaliwat ni Nephi ug malakip taliwala niadto kinsa gitawag og mga Nephite.

13 Ug karon ang tanan nga mga katawhan ni Zarahemla analakip uban sa mga Nephite, ug kini tungod kay ang gingharian wala ikatugyan ni bisan kinsa gawas niadto kinsa mga kaliwat ni Nephi.

14 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Mosiah mihimo og pagtapos sa pakigpulong ug pagbasa ngadto sa mga katawhan, siya mitinguha nga si Alma kinahanglan usab mamulong ngadto sa mga katawhan.

15 Ug si Alma namulong ngadto kanila, sa diha nga sila nagkapundok sa dagko nga mga pundok, ug siya miadto gikan sa usa ka pundok ngadto sa lain, nagsangyaw ngadto sa mga katawhan sa paghinulsol ug sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo.

16 Ug siya miawhag sa mga katawhan ni Limhi ug sa iyang mga kaigsoonan, ang tanan niadto nga naluwas sa pagkaulipon, nga sila kinahanglan mohinumdom nga ang Ginoo mao ang nagluwas kanila.

17 Ug nahinabo nga human si Alma mitudlo sa mga katawhan sa daghan nga mga butang, ug mihimo og pagtapos sa iyang pakigpulong kanila, nga si hari Limhi nagmatinguhaon nga siya unta mabunyagan; ug ang tanan sa iyang mga katawhan matinguhaon nga sila unta mabunyagan usab.

18 Busa, si Alma miadto ngadto sa tubig ug mibunyag kanila; oo, siya amibunyag kanila subay sa paagi nga siya mibuhat sa iyang mga kaigsoonan sa mga bkatubigan sa Mormon; oo, ug ingon sa ka daghan nga siya mibunyag nahisakop sa simbahan sa Dios; ug kini tungod sa ilang pagtuo sa mga pulong ni Alma.

19 Ug nahinabo nga si hari Mosiah mitugot ngadto kang Alma nga siya unta motukod og mga simbahan sa tibuok yuta sa Zarahemla; ug mihatag kaniya og agahum sa pag-orden og mga pari ug mga magtutudlo sa matag simbahan.

20 Karon kini gihimo tungod kay dihay daghan nga mga katawhan nga silang tanan dili madumala pinaagi sa usa lamang ka magtutudlo; ni silang tanan makadungog sa pulong sa Dios sa usa lamang ka pundok;

21 Busa sila nagpundok sa ilang mga kaugalingon sa nagkalain-lain nga mga pundok, nga gitawag og mga simbahan; matag simbahan adunay ilang mga pari ug ilang mga magtutudlo, ug matag pari nagsangyaw sa pulong sumala sa pagsulti ngadto kaniya pinaagi sa ba-ba ni Alma.

22 Ug sa ingon, bisan pa sa kadaghan sa mga simbahan silang tanan usa ka asimbahan, oo, gani ang simbahan sa Dios; kay walay giwali sa tanan nga mga simbahan gawas kini sa paghinulsol ug sa hugot nga pagtuo sa Dios.

23 Ug karon dihay pito ka mga simbahan sa yuta sa Zarahemla. Ug nahinabo nga kinsa ang matinguhaon sa pagdala diha kanila sa angalan ni Kristo, o sa Dios, sila nagpasakop sa mga simbahan sa Dios;

24 Ug sila gitawag og ang mga akatawhan sa Dios. Ug ang Ginoo mibu-bu sa iyang Espiritu diha kanila, ug sila gipanalanginan, ug miuswag diha sa yuta.