Mosiah 26
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 26

Daghan nga mga sakop sa Simbahan nadala ngadto sa pagpakasala pinaagi sa mga dili matuohon—Si Alma gisaaran og kinabuhi nga dayon—Kadto kinsa maghinulsol ug magpabunyag makaangkon og kapasayloan—Mga sakop sa Simbahan nga makasala kinsa maghinulsol ug mokumpisal ngadto kang Alma ug sa Ginoo mapasaylo; kon dili sila dili pagaiphon taliwala sa mga katawhan sa Simbahan. Mga 120–100 B.C.

1 Karon nahinabo nga dihay daghan sa mga bag-o nga kaliwatan nga dili makasabut sa mga pulong ni hari Benjamin, ingon nga gagmay pa nga mga bata sa panahon nga siya namulong ngadto sa iyang mga katawhan; ug sila wala motuo sa tradisyon sa ilang mga amahan.

2 Sila dili motuo unsa ang giingon mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, ni sila motuo mahitungod sa pag-anhi ni Kristo.

3 Ug karon tungod sa ilang pagkadili matuohon sila dili amakasabut sa pulong sa Dios; ug ang ilang mga kasingkasing mga tig-a.

4 Ug sila dili mabunyagan; ni sila mopasakop sa simbahan. Ug sila usa ka nahimulag nga mga katawhan ingon sa ilang hugot nga pagtuo, ug mipabilin sa hangtud, bisan sa ilang akalibutanon ug makasasala nga kahimtang; kay sila dili motawag ngadto sa Ginoo nga ilang Dios.

5 Ug karon sa paghari ni Mosiah sila wala sa katunga sa gidaghanon sa mga katawhan sa Dios; apan tungod sa mga apanagsumpaki taliwala sa mga kaigsoonan sila nahimo nga labaw ka daghan.

6 Kay nahinabo nga sila milingla og daghan uban sa ilang maulog-ulugon nga mga pulong, kinsa anaa diha sa simbahan, ug mihimo kanila sa pagbuhat og daghan nga mga sala; busa kini nahimo nga angay nga kadto kinsa nakabuhat og sala, nga anaa diha sa simbahan, kinahanglan apahimangnoan sila sa simbahan.

7 Ug nahinabo nga sila gidala sa atubangan sa mga pari, ug gitugyan ngadto sa mga pari pinaagi sa mga magtutudlo; ug ang mga pari midala kanila sa atubangan ni Alma, kinsa mao ang ahalangdon nga pari.

8 Karon si hari Mosiah mihatag kang Alma og katungod ibabaw sa simbahan.

9 Ug nahinabo nga si Alma wala masayud mahitungod kanila; apan dihay daghan nga mga saksi batok kanila; oo, ang mga katawhan mibarug ug mipamatuod sa ilang kadautan nga naghingapin.

10 Karon walay ingon nga butang nga nahitabo kaniadto diha sa simbahan; busa si Alma nahasol diha sa iyang espiritu, ug siya mihimo nga sila kinahanglan pagadad-on sa atubangan sa hari.

11 Ug siya miingon ngadto sa hari: Tan-awa, aniay daghan kinsa kami midala sa atubangan kanimo, kinsa gisumbong sa ilang mga kaigsoonan; oo, ug sila nakabuhat og nagkalain-lain nga mga kadautan. Ug sila dili mohinulsol sa ilang mga kadautan; busa kami midala kanila sa atubangan kanimo, nga ikaw mahimo nga mohukom kanila sumala sa ilang mga kalapasan.

12 Apan si hari Mosiah miingon ngadto kang Alma: Tan-awa, ako dili mohukom kanila; busa ako amotugyan kanila nganha sa imong mga kamot aron pagahukman.

13 Ug karon ang espiritu ni Alma nahasol pag-usab; ug siya milakaw ug nangutana sa Ginoo unsa ang kinahanglan niya nga buhaton mahitungod niini nga butang, kay siya nahadlok nga siya makabuhat og sayop diha sa panan-aw sa Dios.

14 Ug nahinabo nga human siya mibu-bu sa tibuok niya nga kalag ngadto sa Dios, ang tingog sa Ginoo miabut kaniya, nag-ingon:

15 Bulahan ikaw, Alma, ug bulahan sila kinsa gibunyagan diha sa mga atubig sa Mormon. Ikaw bulahan tungod sa imong hilabihan ka bhugot nga pagtuo diha sa mga pulong lamang sa akong sulugoon nga si Abinadi.

16 Ug bulahan sila tungod sa ilang hilabihan ka hugot nga pagtuo diha sa mga pulong lamang diin ikaw namulong ngadto kanila.

17 Ug bulahan ikaw tungod kay ikaw nakatukod og usa ka asimbahan taliwala niini nga mga katawhan; ug sila pagatukuron,ug sila mahimo nga akong mga katawhan.

18 Oo, bulahan kini nga mga katawhan kinsa andam sa pagdala sa akong angalan; kay pinaagi sa akong ngalan sila pagatawgon; ug sila maako.

19 Ug tungod kay ikaw nangutana kanako mahitungod sa malapason, ikaw bulahan.

20 Ikaw akong sulugoon; ug Ako nakigsaad uban kanimo nga ikaw makaangkon og akinabuhi nga dayon; ug ikaw mag-alagad kanako ug molakaw diha sa akong ngalan, ug mopundok sa akong mga karnero.

21 Ug siya nga mamati sa akong tingog mahimo nga akong akarnero; ug kaniya ikaw modawat ngadto sa simbahan, ug kaniya usab Ako modawat.

22 Kay tan-awa, kini ang akong simbahan; si kinsa ang amagpabunyag pagabunyagan ngadto sa paghinulsol. Ug si kinsa ang inyong dawaton motuo diha sa akong ngalan; ug kaniya Ako sa dali bmopasaylo.

23 Kay Ako mao ang anagpas-an ngari kanako sa mga sala sa kalibutan; kay Ako mao ang bnaglalang kanila; ug Ako mao ang naghatag ngadto kaniya nga motuo hangtud sa katapusan og usa ka dapit diha sa akong tuo nga kamot.

24 Kay tan-awa, pinaagi sa akong ngalan sila gitawag; ug kon sila anakaila kanako sila mabanhaw, ug makaangkon og usa ka dapit sa kahangturan diha sa akong tuo nga kamot.

25 Ug mahinabo nga sa diha nga ang aikaduha nga trumpeta motingog unya sila nga wala gayud bmakaila kanako mobangon ug mobarug sa atubangan kanako.

26 Ug unya sila makaila nga Ako mao ang Ginoo nga ilang Dios, nga Ako mao ang ilang Manunubos; apan sila dili matubos.

27 Ug unya Ako mopahayag ngadto kanila nga Ako gayud wala amakaila kanila; ug sila bmobiya ngadto sa cwalay katapusan nga kalayo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel.

28 Busa Ako moingon nganha kaninyo, siya nga dili amaminaw sa akong tingog, ang mao ikaw dili modawat ngadto sa akong simbahan, kay kaniya Ako dili modawat sa katapusan nga adlaw.

29 Busa Ako moingon nganha kaninyo, Lakaw; ug si kinsa ang makalapas batok kanako, kaniya ikaw amohukom bsumala sa mga sala diin siya nakabuhat; ug kon siya cmokumpisal sa iyang mga sala sa atubangan kanimo ug kanako, ug dmaghinulsol diha sa katim-os sa iyang kasingkasing, kaniya ikaw emopasaylo, ug Ako mopasaylo usab.

30 Oo, ug aingon sa kanunay nga ang akong mga katawhan bmaghinulsol Ako mopasaylo kanila sa ilang mga kalapasan batok kanako.

31 Ug kamo usab amopasaylo sa usag usa sa inyong mga kalapasan; kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, siya nga dili mopasaylo sa mga kalapasan sa iyang isigkatawo sa diha nga siya moingon nga siya naghinulsol, ang mao nagdala sa iyang kaugalingon ubos sa pagpanghimaraut.

32 Karon Ako moingon nganha kanimo, Lakaw; ug si kinsa kadto nga dili maghinulsol sa iyang mga sala ang mao dili malakip taliwala sa akong mga katawhan; ug kini pagasundon gikan karon.

33 Ug nahinabo nga sa diha nga si Alma nakadungog niini nga mga pulong siya misulat kanila nga siya unta makaangkon kanila, ug nga siya unta mohukom sa mga katawhan niana nga simbahan sumala sa mga sugo sa Dios.

34 Ug nahinabo nga si Alma miadto ug mihukom niadto nga nadala sa kadautan, sumala sa pulong sa Ginoo.

35 Ug si kinsa ang maghinulsol sa ilang mga sala ug amokumpisal kanila, kanila siya molakip taliwala sa mga katawhan sa simbahan;

36 Ug kadto nga dili mokumpisal sa ilang mga sala ug mohinulsol sa ilang kadautan, ang mao dili malakip taliwala sa mga katawhan sa simbahan, ug ang ilang mga ngalan apagapapason.

37 Ug nahinabo nga si Alma nagpahimutang sa tanan nga mga kalihokan sa simbahan; ug sila misugod pag-usab sa pag-angkon og kalinaw ug sa pag-uswag sa hilabihan diha sa mga kalihokan sa simbahan, nga naglakaw nga mabinantayon sa atubangan sa Dios, nagdawat sa daghan, ug nagbunyag sa daghan.

38 Ug karon tanan niini nga mga butang si Alma ug ang iyang mga kauban nga mga mamumuo kinsa nagdumala sa simbahan, naglakaw sa tanan nga kakugi, nagtudlo sa pulong sa Dios diha sa tanan nga mga butang, nag-antus sa tanan nga matang sa mga kasakit, ingon nga gigukod sa tanan niadto kinsa dili sakop sa simbahan sa Dios.

39 Ug sila mipahimangno sa ilang mga kaigsoonan; ug sila usab agipahimangnoan, matag usa pinaagi sa pulong sa Dios, sumala sa iyang mga sala, o sa mga sala diin siya nakabuhat, ingon nga gisugo sa Dios sa bpag-ampo sa walay hunong, ug paghatag og mga cpasalamat sa tanan nga mga butang.