Mosiah 20
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 20

Uban nga anak nga mga babaye sa Lamanite gidagit sa mga pari ni Noah—Ang mga Lamanite nagpasiugda og gubat diha ni Limhi ug sa iyang mga katawhan—Ang panon sa mga katawhan nga Lamanite gipapahawa ug gihupay. Mga 145–123 B.C.

1 Karon adunay usa ka dapit didto sa Shemlon diin ang anak nga mga babaye sa mga Lamanite nagkapundok sa ilang kaugalingon aron mag-awit, ug aron magsayaw, ug aron maghimo sa ilang mga kaugalingon nga malipayon.

2 Ug nahinabo nga dihay usa ka adlaw nga usa ka diyutay nga gidaghanon kanila nagpundok aron sa pag-awit ug pagsayaw.

3 Ug karon ang mga pari ni hari Noah, ingon nga naulaw sa pagbalik ngadto sa dakbayan sa Nephi, oo, ug usab nangahadlok nga ang mga katawhan mopatay kanila, busa sila wala mangahas sa pagbalik ngadto sa ilang mga asawa ug sa ilang mga anak.

4 Ug nga nagpabilin sa kamingawan, ug nga nakakaplag sa anak nga mga babaye sa mga Lamanite, sila nanghupo ug naniid kanila;

5 Ug samtang dihay diyutay lamang kanila nga nagpundok aron sa pagsayaw, sila migula gikan sa ilang mga tagoanan nga dapit ug midala kanila ngadto sa kamingawan; oo, kawhaan ug upat ka anak nga mga babaye sa mga Lamanite sila midala ngadto sa kamingawan.

6 Ug nahinabo nga sa diha nga ang mga Lamanite nakakita nga ang ilang anak nga mga babaye nangawala, sila nasuko sa mga katawhan ni Limhi, kay sila nagtuo nga kini mao ang mga katawhan ni Limhi.

7 Busa sila mipadala sa ilang mga kasundalohan; oo, gani ang hari sa iyang kaugalingon nag-una sa iyang mga katawhan; ug sila mitungas ngadto sa yuta sa Nephi aron sa paglaglag sa mga katawhan ni Limhi.

8 Ug karon si Limhi nakakita kanila gikan sa tore, gani tanan nila nga mga pagpangandam alang sa gubat siya nakakita; busa siya mipundok sa iyang mga katawhan, ug naghupo nga naghulat kanila diha sa mga kaumahan ug diha sa mga kalasangan.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga ang mga Lamanite nakatungas na, ang mga katawhan ni Limhi misugod pagsulong diha kanila gikan sa ilang tagoanan nga mga dapit, ug misugod sa pagpamatay kanila.

10 Ug nahinabo nga ang away hilabihan kapintas, kay sila nakig-away sama sa mga leon nga nagkuha sa ilang bihag.

11 Ug nahinabo nga ang mga katawhan ni Limhi misugod sa pag-abug sa mga Lamanite gikan kanila; gani sila wala makatunga sa gidaghanon ingon sa mga Lamanite. Apan sila anakig-away alang sa ilang mga kinabuhi, ug alang sa ilang mga asawa, ug alang sa ilang mga anak; busa sila nanlimbasug sa ilang mga kaugalingon ug sama sa mga dragon sila nakig-away.

12 Ug nahinabo nga sila nakakita sa hari sa mga Lamanite taliwala sa pundok sa ilang mga patay; gani siya dili patay, ingon nga samdan ug gibiyaan diha sa yuta, hilabihan ka kusog ang paglayas sa iyang mga katawhan.

13 Ug sila midala kaniya ug mibugkos sa iyang mga samad, ug midala kaniya sa atubangan ni Limhi, ug miingon: Tan-awa, ania ang hari sa mga Lamanite; siya nga nakadawat og usa ka samad natumba taliwala sa mga patay, ug sila mibiya kaniya; ug tan-awa, kami midala kaniya sa imong atubangan; ug karon kita mopatay kaniya.

14 Apan si Limhi miingon ngadto kanila: Kamo dili mopatay kaniya, apan dad-a siya dinhi nga ako mahimo nga makakita kaniya. Ug sila midala kaniya. Ug si Limhi miingon ngadto kaniya: Unsay hinungdan nga kamo mitungas aron sa pakiggubat batok sa akong mga katawhan? Tan-awa, ang akong mga katawhan wala makalapas sa apanumpa nga ako mihimo nganha kaninyo; busa, ngano nga kinahanglan nga kamo molapas sa panumpa diin kamo mihimo ngadto sa akong mga katawhan?

15 Ug karon ang hari miingon: Ako nakalapas sa panumpa tungod kay ang imong mga katawhan midagit sa anak nga mga babaye sa akong mga katawhan; busa, sa akong kasuko ako misugo sa akong mga katawhan sa pagtungas aron sa pakiggubat batok sa imong mga katawhan.

16 Ug karon si Limhi wala makadungog mahitungod niini nga butang; busa siya miingon: Ako mangita taliwala sa akong mga katawhan ug si kinsa ang nakabuhat niini nga butang mahimo nga mamatay. Busa siya mihimo nga usa ka pagsiksik pagabuhaton taliwala sa iyang mga katawhan.

17 Karon sa diha nga si aGideon nakadungog niini nga mga butang, siya ingon nga kapitan sa hari, siya miduol ug miingon ngadto sa hari: Ako naghangyo kanimo pagpugong, ug ayaw pagsiksik niini nga mga katawhan, ug ayaw himoa kini nga butang nga ilang tulubagon.

18 Kay ikaw wala ba mahinumdom sa mga pari sa imong amahan, kinsa kini nga mga katawhan mitinguha sa pagpatay? Ug sila wala ba sa kamingawan? Ug dili ba sila mao kinsa midagit sa anak nga mga babaye sa mga Lamanite?

19 Ug karon, tan-awa, ug sultihi ang hari niini nga mga butang, nga siya makahimo sa pagsulti sa iyang mga katawhan nga sila mahimo nga mahupay ngari kanato; kay tan-awa sila nangandam na aron sa pagsulong batok kanato; ug tan-awa usab adunay diyutay lamang kanato.

20 Ug tan-awa, sila nagkaduol uban sa daghan nga mga panon; ug gawas kon ang hari mohupay kanila ngari kanato kita gayud mamatay.

21 Kay dili ba ang mga pulong ni Abinadi anangatuman, diin siya nanagna batok kanato—ug ang tanan niini tungod kay kita dili mopatalinghug ngadto sa mga pulong sa Ginoo, ug mobiya gikan sa atong mga kadautan?

22 Ug karon himoon nato nga mahupay ang hari, ug kita motuman sa panumpa diin kita mihimo ngadto kaniya; kay kini maayo pa nga kita maulipon kay sa niana nga mawad-an sa atong mga kinabuhi; busa, himoon nato ang pagpahunong sa pagpaagas sa daghan kaayo nga dugo.

23 Ug karon si Limhi misulti sa hari sa tanan nga mga butang mahitungod sa iyang amahan, ug sa mga apari nga nakalayas ngadto sa kamingawan, ug mipasangil sa pagpanagit sa ilang anak nga mga babaye ngadto kanila.

24 Ug nahinabo nga ang hari nahupay ngadto sa iyang mga katawhan; ug siya miingon ngadto kanila: Manglakaw kita ngadto aron sa pagsugat sa akong mga katawhan, nga walay mga hinagiban; ug ako manumpa nganha kaninyo uban ang usa ka panumpa nga ang akong mga katawhan dili mopatay sa imong mga katawhan.

25 Ug nahinabo nga sila misunod sa hari, ug milakaw ngadto nga walay mga hinagiban aron sa pagsugat sa mga Lamanite. Ug nahinabo nga sila nagkasugat sa mga Lamanite; ug ang hari sa mga Lamanite miyukbo sa iyang kaugalingon sa atubangan kanila, ug nagpakilooy alang sa mga katawhan ni Limhi.

26 Ug sa diha nga ang mga Lamanite nakakita sa mga katawhan ni Limhi, nga sila walay mga hinagiban, sila analooy kanila ug nahupay ngadto kanila, ug mibalik uban sa ilang hari diha sa kalinaw ngadto sa ilang kaugalingon nga yuta.