Mosiah 22
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 22

Mga laraw gihimo alang sa paglayas sa mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa mga Lamanite—Ang mga Lamanite gihubog—Ang mga katawhan milayas, mibalik ngadto sa Zarahemla ug nahimo nga alagad ngadto ni Hari Mosiah. Mga 121–120 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga si Ammon ug si hari Limhi misugod sa pakigsabut uban sa mga katawhan unsaon nila pagluwas ang ilang mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon; ug sila misugo nga ang tanan nga mga katawhan kinahanglan magkapundok sa ilang kaugalingon; ug kini sila mibuhat nga sila unta makaangkon sa tingog sa mga katawhan mahitungod niini nga butang.

2 Ug nahinabo nga sila wala makakita og paagi aron pagluwas sa ilang mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon, gawas kini sa pagdala sa ilang mga babaye ug mga anak, ug sa ilang mga panon, ug sa ilang mga kahayopan ug sa ilang mga tolda, ug mobiya ngadto sa kamingawan; kay ang mga Lamanite ingon nga hilabihan ka daghan, kini dili mahitabo sa mga katawhan ni Limhi sa pakigbingkil uban kanila, naghunahuna sa pagluwas sa ilang mga kaugalingon gikan sa ilang pagkaulipon pinaagi sa espada.

3 Karon nahinabo nga si Gideon miduol ug mibarug atubangan sa hari, ug miingon ngadto kaniya: Karon O hari, ikaw sukad karon mipatalinghug sa akong mga pulong sa daghan nga mga higayon sa diha nga kita nakigbingkil uban sa atong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite.

4 Ug karon O hari, kon ikaw wala makakita kanako ingon nga dili mapuslanon nga sulugoon, o kon ikaw sukad karon maminaw sa akong mga pulong bisan sa unsa nga paagi, ug sila nakaalagad nganha kanimo, bisan pa ako nagtinguha nga ikaw maminaw sa akong mga pulong niini nga panahon, ug ako mahimo nga imong sulugoon ug moluwas niini nga mga katawhan gikan sa pagkaulipon.

5 Ug ang hari mitugot ngadto kaniya nga siya unta makapamulong. Ug si Gideon miingon ngadto kaniya:

6 Tan-awa ang agianan sa luyo, lahus sa paril sa luyo, sa luyo nga dapit sa dakbayan. Ang mga Lamanite, o ang mga magbalantay sa mga Lamanite, magabii mahubog; busa kita magpadala og usa ka pahibalo taliwala sa tanan niini nga mga katawhan nga sila mopundok sa ilang mga panon ug mga kahayopan, nga sila mahimo nga moabug kanila ngadto sa kamingawan sa gabii.

7 Ug ako moadto sumala sa imong sugo ug mobayad sa katapusan nga buhis sa bino ngadto sa mga Lamanite, ug sila mahubog; ug kita moagi pinaagi sa tago nga agianan diha sa walá nga dapit sa ilang kampo sa panahon nga sila mahubog ug matulog.

8 Sa ingon kita mobiya uban sa atong mga babaye ug sa atong mga anak, sa atong mga panon, ug sa atong mga kahayopan ngadto sa kamingawan; ug kita mopanaw libut sa yuta sa Shilom.

9 Ug nahinabo nga ang hari mipatalinghug ngadto sa mga pulong ni Gideon.

10 Ug si hari Limhi misugo nga ang iyang mga katawhan kinahanglan mopundok sa ilang mga kahayopan; ug siya mipadala sa buhis sa bino ngadto sa mga Lamanite; ug siya usab mipadala og dugang pa nga bino, agi og usa ka gasa ngadto kanila; ug sila miinom sa bino nga gipadala ni hari Limhi ngadto kanila.

11 Ug nahinabo nga ang mga katawhan ni hari Limhi mibiya pagkagabii ngadto sa kamingawan uban sa ilang mga panon ug sa ilang mga kahayopan, ug sila milibut sa yuta sa Shilom didto sa kamingawan, ug miliko sa ilang agianan ngadto sa yuta sa Zarahemla, ingon nga gipangulohan ni Ammon ug sa iyang mga kaigsoonan.

12 Ug sila midala sa tanan nila nga mga bulawan, ug mga pilak, ug sa ilang bililhon nga mga butang, diin sila mahimo nga makadala, ug usab sa ilang mga kasangkapan uban kanila, ngadto sa kamingawan; ug sila mipadayon sa ilang panaw.

13 Ug human sa pipila ka mga adlaw diha sa kamingawan sila miabut sa yuta sa Zarahemla, ug miipon sa mga katawhan ni Mosiah, ug nahimo nga iyang mga alagad.

14 Ug nahinabo nga si Mosiah midawat kanila uban sa hingpit nga kalipay; ug siya usab midawat sa ilang mga atalaan, ug usab sa mga btalaan diin nakit-an pinaagi sa mga katawhan ni Limhi.

15 Ug karon nahinabo nga sa diha nga ang mga Lamanite nakakita nga ang mga katawhan ni Limhi mibiya sa yuta sa gabii, nga sila mipadala og usa ka kasundalohan ngadto sa kamingawan aron sa paggukod kanila;

16 Ug human sila migukod kanila sa duha ka mga adlaw, sila dili na makasunod sa ilang mga agi; busa sila nangasaag sa kamingawan.