Mosiah 7
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 7

Si Ammon nakakaplag sa yuta nga Lehi-Nephi, diin si Limhi mao ang hari—Mga katawhan ni Limhi naulipon sa mga Lamanite—Si Limhi mibalik og asoy sa ilang kasaysayan—Usa ka propeta (Abinadi) nakapamatuod nga si Kristo mao ang Dios ug Amahan sa tanan nga mga butang—Kadto kinsa nagpugas og kahugawan moani og alimpulos, ug kadto kinsa mobutang sa ilang pagsalig diha sa Ginoo pagaluwason. Mga 121 B.C.

1 Ug karon, nahinabo nga human si hari Mosiah nakaangkon og kanunay nga kalinaw sulod sa tulo ka mga tuig, siya matinguhaon nga masayud mahitungod sa mga katawhan kinsa anangadto aron mopuyo sa yuta sa Lehi-Nephi, o diha sa dakbayan sa Lehi-Nephi; kay ang iyang mga katawhan walay nadunggan gikan kanila sukad sa panahon nga sila mibiya sa yuta sa bZarahemla; busa, sila nakapabalaka kaniya uban sa ilang mga pagsamok.

2 Ug nahinabo nga si hari Mosiah mitugot nga napulo ug unom sa ilang kusgan nga mga lalaki unta motungas ngadto sa yuta sa Lehi-Nephi, aron sa pagpakisayud mahitungod sa ilang mga kaigsoonan.

3 Ug nahinabo nga sa pagkaugma sila misugod sa pagtungas, uban kanila ang usa nga si Ammon, siya ingon nga usa ka kusgan ug gamhanan nga tawo, ug usa ka kaliwat ni Zarahemla; ug siya usab mao ang ilang pangulo.

4 Ug karon, sila wala masayud sa agianan nga sila kinahanglan mopanaw diha sa kamingawan aron sa pagtungas ngadto sa yuta sa Lehi-Nephi; busa sila nangasaag sa daghan nga mga adlaw diha sa kamingawan gani kap-atan ka mga adlaw nga sila nasaag.

5 Ug sa diha nga sila nangasaag sa kap-atan ka mga adlaw sila miabut sa usa ka bungtod, diin mao ang amihanan sa yuta sa aShilom, ug didto sila mitukod sa ilang mga tolda.

6 Ug si Ammon midala sa tulo niya ka igsoon nga mga lalaki, ug ang ilang mga ngalan mao si Amaleki, Helem, ug si Hem, ug sila milugsong ngadto sa yuta sa aNephi.

7 Ug tan-awa, sila miatubang sa hari sa mga katawhan kinsa diha sa yuta sa Nephi, ug diha sa yuta sa Shilom; ug sila gialirongan pinaagi sa mga magbalantay sa hari, ug gidakop, ug gigapos, ug gibalhug sa bilanggoan.

8 Ug nahinabo nga sa diha nga sila nabilanggo sa duha ka mga adlaw sila gidala pag-usab sa atubangan sa hari, ug ang ilang mga gapos gibadbad; ug sila mibarug atubangan sa hari, ug gitugutan, o ingon nga gisugo, nga sila kinahanglan motubag sa mga pangutana diin siya mangutana kanila.

9 Ug siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, ako mao si aLimhi, ang anak nga lalaki ni Noah, kinsa anak nga lalaki ni Zeniff, kinsa gikan sa yuta sa Zarahemla aron sa pagpanunod niini nga yuta, diin mao ang yuta sa ilang mga amahan, kinsa nahimo nga usa ka hari pinaagi sa tingog sa mga katawhan.

10 Ug karon, ako nagtinguha nga masayud sa hinungdan diin kamo nakapangahas sa pagduol duol sa mga paril niini nga dakbayan, sa diha nga ako, sa akong kaugalingon, uban sa akong mga magbalantay diha sa gawas sa ganghaan?

11 Ug karon, tungod niini nga hinungdan ako mitugot nga kamo kinahanglan ampingan, nga ako unta makapangutana kaninyo, o kon dili ako kinahanglan mosugo nga ang akong mga magbalantay mopahamtang kaninyo og kamatayon. Kamo gitugutan sa pagpamulong.

12 Ug karon, sa diha nga si Ammon nakakita nga siya gitugutan sa pagpamulong, siya miduol ug miyukbo sa iyang kaugalingon atubangan sa hari; ug mibarug pag-usab siya miingon: O hari, ako mapasalamaton kaayo sa atubangan sa Dios karong adlawa nga ako buhi pa, ug ako gitugutan sa pagpamulong; ug ako maningkamot sa pagpamulong uban ang kaisug;

13 Kay ako nakapaniguro nga kon ikaw nakaila kanako ikaw dili motugot nga ako kinahanglan mosul-ob niini nga mga gapos. Kay ako si Ammon, ug ako kaliwat gikan ni aZarahemla, ug mitungas gikan sa yuta sa Zarahemla aron sa pagpakisayud mahitungod sa among mga kaigsoonan, kinsa si Zeniff midala gikan niana nga yuta.

14 Ug karon, nahinabo nga human si Limhi nakapamati sa mga pulong ni Ammon, siya hilabihan sa kalipay, ug miingon: Karon ako nasayud sa pagkatinuod nga ang akong mga kaigsoonan kinsa atua sa yuta sa Zarahemla mga buhi pa. Ug karon, ako maglipay; ug sa pagkaugma ako mosugo sa akong mga katawhan nga maglipay usab.

15 Kay tan-awa, kami anaa sa pagkaulipon sa mga Lamanite, ug agibuhisan og usa ka buhis nga bug-at nga pas-anon. Ug karon, tan-awa, ang atong mga kaigsoonan moluwas kanato gikan sa pagkaulipon, o gikan sa mga kamot sa mga Lamanite, ug kita mahimo nga ilang mga ulipon; kay kini maayo pa nga kita maulipon sa mga Nephite kay sa magbayad og buhis ngadto sa hari sa mga Lamanite.

16 Ug karon, si hari Limhi misugo sa iyang mga magbalantay nga sila kinahanglan dili na mogapos ni Ammon ni sa iyang mga igsoon nga mga lalaki, apan misugo nga sila moadto sa bungtod diin anaa sa amihan sa Shilom, ug modala sa ilang mga kaigsoonan ngadto sa dakbayan, nga niana sila unta makakaon, ug makainom, ug makapahulay sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga paghago sa ilang pagpanaw; kay sila nag-antus sa daghan nga mga butang; sila nag-antus sa kagutom, kauhaw, ug kakapoy.

17 Ug karon, nahinabo nga sa pagkaugma si hari Limhi mipadala og usa ka pahibalo taliwala sa tanan niya nga mga katawhan, nga pinaagi niana sila unta magpundok sa ilang kaugalingon ngadto sa atemplo, aron sa pagpamati sa mga pulong diin siya kinahanglan mamulong ngadto kanila.

18 Ug nahinabo nga sa diha nga sila nagpundok sa ilang mga kaugalingon nga siya namulong ngadto kanila niini nga paagi, nag-ingon: O kamo, nga akong mga katawhan, ihangad ang inyong mga ulo ug paglipay kamo; kay tan-awa, ang panahon miabut na, o dili na layo, nga dili na kita ubos sa kamandoan sa atong mga kaaway, bisan pa sa atong daghan nga mga panglimbasug, diin nakawang; gani ako masaligon nga adunay nahibilin nga usa ka masangputon nga panglimbasug nga pagahimoon.

19 Busa, ihangad ang inyong mga ulo, ug paglipay, ug ibutang ang inyong pagsalig diha sa aDios, niana nga Dios kinsa mao ang Dios ni Abraham, ug ni Isaac, ug ni Jacob; ug usab, niana nga Dios kinsa mao ang bmidala sa mga anak ni Israel gikan sa yuta sa Ehipto, ug mihimo nga sila kinahanglan makalakaw lahus sa Pulang Dagat diha sa uga nga yuta, ug mipakaon kanila og cmanna nga sila unta dili mamatay diha sa kamingawan; ug daghan pa kaayo nga mga butang nga siya mihimo alang kanila.

20 Ug usab, kanang mao nga Dios mao ang midala sa atong mga amahan agikan sa yuta sa Jerusalem, ug mitipig ug mipanalipod sa iyang mga katawhan bisan hangtud karon; ug tan-awa, kini tungod sa atong mga kadautan ug mga pagkasalawayon nga siya midala kanato ngadto sa pagkaulipon.

21 Ug kamong tanan mao ang mga saksi niini nga adlaw, nga si Zeniff, kinsa gihimo nga hari ibabaw niini nga mga katawhan, siya ingon nga anaghingapin ang pagkamadasigon sa pagpanunod sa yuta sa iyang mga amahan, busa ingon nga gilimbongan pinaagi sa pagkalimbongan ug pagkamaliputon ni hari Laman, kinsa misulod ngadto sa usa ka pakigsabut uban kang hari Zeniff, ug ingon nga gitugyan ngadto sa iyang mga kamot ang pagpanag-iya sa usa ka bahin sa yuta, o gani ang dakbayan sa Lehi-Nephi, ug ang dakbayan sa Shilom; ug ang mga yuta nga libut niini—

22 Ug tanan niini siya mihimo, alang sa usa ka katuyoan nga amadala kini nga mga katawhan ngadto ubos sa kamandoan o ngadto sa pagkaulipon. Ug tan-awa, kami karong panahona nagbayad og buhis ngadto sa hari sa mga Lamanite, sa bili nga katunga sa among mais, ug sa among sebada, ug gani sa tanan namo nga mga lugas sa matag matang, ug katunga sa tubò sa among mga panon ug sa among mga hayopan; ug bisan katunga sa tanan nga kami aduna o gipanag-iya nga ang hari sa mga Lamanite maningil kanamo, o ang among mga kinabuhi.

23 Ug karon, dili ba kini bug-at nga pas-anon? Ug dili ba kini, ang among kasakit, mapintas kaayo? Karon tan-awa, unsa ka dako ang katarungan nga kami magbangutan.

24 Oo, ako moingon nganha kaninyo, dako ang katarungan diin kami magbangutan; kay tan-awa pila sa among mga kaigsoonan ang gipamatay, ug ang ilang dugo nausik sa walay hinungdan, ug ang tanan tungod sa kadautan.

25 Kay kon kini nga mga katawhan wala mahulog ngadto sa kalapasan ang Ginoo dili unta motugot nga kining dako nga kadaot modangat diha kanila. Apan tan-awa, sila dili mopatalinghug ngadto sa iyang mga pulong; apan adunay panagbingkil nga nahinabo taliwala kanila, gani hilabihan nga sila mipaagas og dugo taliwala sa ilang mga kaugalingon.

26 Ug usa ka apropeta sa Ginoo ang ilang gipatay; oo, usa ka pinili nga tawo sa Dios, kinsa mitug-an kanila sa ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon, ug nanagna sa daghan nga mga butang diin umaabut, oo, bisan ang pag-anhi ni Kristo.

27 Ug tungod kay siya miingon ngadto kanila nga si Kristo mao ang aDios, ang Amahan sa tanan nga mga butang, ug miingon nga siya kinahanglan modala nganha kaniya sa hulagway sa tawo, ug kini kinahanglan ang bhulagway subay diin ang tawo gilalang sa sinugdanan; o sa lain nga mga pulong, siya miingon nga ang tawo gilalang pinasubay sa hulagway sa cDios, ug nga ang Dios kinahanglan manaog taliwala sa mga katawhan, ug magdala diha kaniya sa unod ug dugo, ug mopanaw diha sa ibabaw sa yuta—

28 Ug karon, tungod kay siya misulti niini, siya mibutang kaniya sa kamatayon; ug daghan pa nga mga butang nga sila mibuhat diin midala sa kasuko sa Dios nganha kanila. Busa, kinsa ang matingala nga sila anaa sa pagkaulipon, ug nga sila gihampak uban ang mahapdos nga mga kasakit?

29 Kay tan-awa, ang Ginoo nag-ingon: Ako dili amotabang sa akong mga katawhan diha sa adlaw sa ilang kalapasan; apan ako moali sa ilang mga agianan nga sila dili mouswag; ug ang ilang mga binuhatan mahimo ingon og usa ka babag sa ilang atubangan.

30 Ug pag-usab, siya miingon: Kon ang akong mga katawhan mopugas og akahugawan sila bmoani sa tahup niana diha sa alimpulos; ug ang sangputanan niana mao ang hiló.

31 Ug pag-usab siya miingon: Kon ang akong mga katawhan mopugas og kahugawan sila moani sa asilangan nga hangin, diin magdala ug diha-diha nga kalaglagan.

32 Ug karon, tan-awa, ang saad sa Ginoo natuman, ug kamo gihampak ug gisakit.

33 Apan kon kamo amobalik ngadto sa Ginoo uban ang hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, ug mobutang sa inyong pagsalig diha kaniya, ug moalagad kaniya uban ang tanan nga kakugi sa hunahuna, kon kamo mobuhat niini, siya mohimo, sumala sa iyang kabubut-on ug kahimuot, moluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon.