Mosiah 24
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 24

Si Amulon migukod ni Alma ug sa iyang mga katawhan—Sila pahamtangan sa kamatayon kon sila mag-ampo—Ang Ginoo mihimo nga ang ilang mga alantuson ingon og gaan—Siya miluwas kanila gikan sa pagkaulipon, ug sila mibalik ngadto sa Zarahemla. Mga 145–120 B.C.

1 Ug nahinabo nga si Amulon nakapahimuot sa hari sa mga Lamanite; busa, ang hari sa mga Lamanite mitugot ngadto kaniya ug sa iyang mga kaigsoonan nga sila kinahanglan itudlo nga mga magtutudlo ibabaw sa iyang mga katawhan, oo, bisan ibabaw sa mga katawhan kinsa tua sa yuta sa Shemlon, ug sa yuta sa Shilom, ug sa yuta sa Amulon.

2 Kay ang mga Lamanite nakapanag-iya na sa tanan niini nga mga yuta; busa, ang hari sa mga Lamanite mitudlo og mga hari ibabaw sa tanan niini nga mga yuta.

3 Ug karon ang ngalan sa hari sa mga Lamanite mao si Laman, nga gitawag sunod sa ngalan sa iyang amahan; ug busa siya gitawag og hari Laman. Ug siya mao ang hari ibabaw sa daghan nga mga katawhan.

4 Ug siya mitudlo og mga magtutudlo sa mga kaigsoonan ni Amulon sa matag yuta nga gipanag-iya sa iyang mga katawhan; ug sa ingon ang pinulongan sa Nephi gisugdan sa pagpanudlo taliwala sa tanan nga mga katawhan sa mga Lamanite.

5 Ug sila mga katawhan nga mahigalaon sa usag usa; bisan pa niana sila wala makaila sa Dios; ni ang mga kaigsoonan ni Amulon mitudlo kanila sa bisan unsa mahitungod sa Ginoo nga ilang Dios, ni ang balaod ni Moises; ni sila mitudlo kanila sa mga pulong ni Abinadi;

6 Apan sila mitudlo kanila nga sila kinahanglan maghupot sa ilang talaan, ug nga sila mahimo nga mosulat sa usag usa.

7 Ug sa ingon ang mga Lamanite misugod sa paglambo diha sa mga katigayunan, ug misugod sa pagpatigayon sa usag usa ug miuswag kini og dako, ug misugod sa pagkamaliputon ug malinglahon nga mga katawhan, ingon sa kaalam sa kalibutan, oo, usa ka malinglahon kaayo nga mga katawhan, nahimuot diha sa tanan nga matang sa pagkadautan ug pagpanglungkab, gawas kon kini taliwala sa ilang kaugalingon nga mga kaigsoonan.

8 Ug karon nahinabo nga si Amulon misugod sa paggamit og agahum ibabaw ni Alma ug sa iyang mga kaigsoonan, ug misugod sa paggukod kaniya, ug misugo nga ang iyang mga anak kinahanglan mogukod sa ilang mga anak.

9 Kay si Amulon nakaila kang Alma, nga siya ausa sa mga pari sa hari, ug nga siya mao ang mituo sa mga pulong ni Abinadi ug giabug gikan sa atubangan sa hari, ug busa siya nasuko kaniya; kay siya ubos kang hari Laman, gani siya migamit og gahum ibabaw kanila, ug mibutang og mga bbuluhaton diha kanila, ug mibutang og kapatas ibabaw kanila.

10 Ug nahinabo nga bug-at kaayo ang ilang mga kasakit nga sila misugod sa pagpangamuyo ngadto sa Dios.

11 Ug si Amulon misugo kanila nga sila kinahanglan mohunong sa ilang mga pagpangamuyo; ug siya mibutang og mga magbalantay ibabaw kanila aron pagbantay kanila, nga si kinsa kadto nga makit-an nga magtawag sa Dios kinahanglan pahamtangan sa kamatayon.

12 Ug si Alma ug ang iyang mga katawhan wala na mopataas sa ilang mga tingog ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, apan amibu-bu sa ilang mga kasingkasing ngadto kaniya; ug siya nasayud sa mga hunahuna sa ilang mga kasingkasing.

13 Ug nahinabo nga ang tingog sa Ginoo miabut ngadto kanila sa ilang mga kasakit, nag-ingon: Ihangad ang inyong mga ulo ug pagmadasigon, kay Ako nasayud sa pakigsaad diin kamo mihimo ngari kanako; ug Ako makigsaad uban sa akong mga katawhan ug moluwas kanila gikan sa pagkaulipon.

14 Ug Ako usab mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga, gani kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga buko-buko, bisan anaa kamo sa pagkaulipon; ug kini Ako mobuhat nga kamo mobarug ingon nga mga asaksi alang kanako human niini, ug nga kamo mahimo nga masayud sa pagkatinuod nga Ako, ang Ginoong Dios, moduaw sa akong mga katawhan diha sa ilang bkasakit.

15 Ug karon nahinabo nga ang mga alantuson diin gibutang diha kang Alma ug sa iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan; oo, ang Ginoo amipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga balantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa cpailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.

16 Ug nahinabo nga hilabihan ka dako sa ilang hugot nga pagtuo ug sa ilang pailub nga ang tingog sa Ginoo miabut nganha kanila pag-usab, nag-ingon: Pagmadasigon, kay pagkaugma Ako moluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon.

17 Ug siya miingon ngadto kang Alma: Ikaw ang mag-una niini nga mga katawhan, ug Ako mag-uban kanimo ug moluwas niini nga mga katawhan gikan sa apagkaulipon.

18 Karon nahinabo nga si Alma ug ang iyang mga katawhan sa panahon sa kagabhion mipundok sa ilang mga kahayopan, ug usab sa ilang mga lugas; oo, gani tanan nga panahon sa kagabhion sila mipundok sa ilang mga kahayopan.

19 Ug sa pagkabuntag ang Ginoo mihimo nga usa ka alawom nga pagkatulog moabut diha sa mga Lamanite, oo, ug ang tanan nila nga mga kapatas diha sa usa ka lawom nga pagkatulog.

20 Ug si Alma ug ang iyang mga katawhan mibiya ngadto sa kamingawan; ug sa diha nga sila nakapanaw sa tibuok adlaw sila mitukod sa ilang mga tolda sa usa ka walog, ug sila mitawag sa walog og Alma, tungod kay siya ang nangulo sa ilang agianan sa kamingawan.

21 Oo, ug diha sa walog sa Alma sila mibu-bu sa ilang mga apasalamat ngadto sa Dios tungod kay siya maloloy-on ngadto kanila, ug mipagaan sa ilang mga alantuson, ug miluwas kanila gikan sa pagkaulipon; kay sila diha sa pagkaulipon, ug walay usa nga makaluwas kanila gawas kini sa Ginoo nga ilang Dios.

22 Ug sila nagpasalamat ngadto sa Dios, oo, ang tanan nila nga mga lalaki ug ang tanan nila nga mga babaye ug ang tanan nila nga mga anak nga makasulti mipataas sa ilang mga tingog sa mga pagdayeg sa ilang Dios.

23 Ug karon ang Ginoo miingon ngadto kang Alma: Magdali ka ug mobiya ka ug kini nga mga katawhan gikan niini nga yuta, kay ang mga Lamanite nagmata na ug mogukod kaninyo; busa biya kamo gikan niini nga yuta, ug Ako mosanta sa mga Lamanite niini nga walog nga sila dili makapadayon sa paggukod niini nga mga katawhan.

24 Ug nahinabo nga sila mibiya gikan sa walog, ug mipadayon sa ilang pagpanaw ngadto sa kamingawan.

25 Ug human sila diha sa kamingawan sulod sa napulog duha ka mga adlaw sila miabut sa yuta sa Zarahemla; ug si hari Mosiah usab midawat kanila uban sa hingpit nga kalipay.