Mosiah 3
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 3

Si Hari Benjamin nagpadayon sa iyang pakigpulong—Ang Ginoong Makagagahum mangalagad taliwala sa mga tawo sa mortal nga lawas—Dugo mogawas sa matag lungag sa iyang panit samtang siya nag-ula alang sa mga kasal-anan sa kalibutan—Ang iyang ngalan mao lamang ang ngalan diin ang kaluwasan moabut—Ang mga tawo makahimo sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga tawo ug mahimo nga mga Santos pinaagi sa Pag-ula—Ang kahasol sa mga dautan mahisama ingon sa usa ka lim-aw sa kalayo ug asupre. Mga 124 B.C.

1 Ug usab akong mga kaigsoonan, ako nagtawag sa inyong pagmatngon, kay ako maingon og dunay dugang nga ipamulong nganha kaninyo; kay tan-awa, ako adunay mga butang nga isulti kaninyo mahitungod niana nga moabut.

2 Ug ang mga butang diin ako mosulti kaninyo gipahibalo ngari kanako pinaagi sa usa ka aanghel gikan sa Dios. Ug siya miingon ngari kanako: Pagmata; ug ako mimata, ug tan-awa siya mibarug sa akong atubangan.

3 Ug siya miingon ngari kanako: Pagmata, ug pamati sa mga pulong diin ako mosulti kanimo; kay tan-awa, ako mianhi aron sa pagpadayag nganha kanimo sa amalipayon nga mga balita sa dako nga kalipay.

4 Kay ang Ginoo namati sa imong mga pag-ampo, ug nakahukom sa imong pagkamatarung, ug nagpadala kanako aron sa pagpadayag nganha kanimo nga aron ikaw malipay; ug nga ikaw usab magpadayag niini ngadto sa imong mga katawhan, aron sila usab mapuno uban sa hingpit nga kalipay.

5 Kay tan-awa, ang panahon moabut, ug dili kini layo, nga uban sa gahum, ang aGinoong Makagagahum kinsa naghari, kinsa mao, ug mao gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga kahangturan, manaog gikan sa langit aron moipon sa mga katawhan, ug mopuyo sa usa ka bmortal nga lawas, ug makig-uban taliwala sa mga tawo, magbuhat og kahibulongan nga mga cmilagro, ingon sama sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbuhi sa mga patay, paghimo sa mga bakol nga molakaw, ang mga buta sa pagdawat sa ilang panan-aw, ug ang bungol sa pagkadungog, ug mang-ayo sa tanan nga matang sa sakit.

6 Ug siya mosalikway sa mga ayawa, o sa dautan nga mga espiritu diin nagpuyo diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

7 Ug sud-onga, siya moantus sa mga apagsulay, ug sakit sa lawas, bkagutom, kauhaw, ug kakapoy, gani labaw nga ang tawo cmakaantus, gawas kini ngadto sa kamatayon; kay tan-awa, ddugo manggawas gikan sa matag lungag sa iyang mga panit, hilabihan ka dako sa iyang ekasubo tungod sa mga pagkadautan ug sa mga pagkasalawayon sa iyang mga katawhan.

8 Ug siya pagatawgon og aJesukristo, ang bAnak sa Dios, ang cAmahan sa langit ug sa yuta, ang Tiglalang sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan; ug ang iyang dinahan pagatawgon og eMaria.

9 Ug sud-onga, siya mianhi nganhi sa iyang kaugalingon nga mga katawhan, nga ang akaluwasan unta modangat ngadto sa mga katawhan gani pinaagi sa bhugot nga pagtuo sa iyang ngalan; ug bisan human ang tanan niini sila mohunahuna kaniya nga usa ka tawo, ug moingon nga siya adunay usa ka cyawa, ug dmosilot kaniya, ug emolansang kaniya sa krus.

10 Ug siya amabanhaw sa bikatulo nga adlaw gikan sa patay; ug tan-awa siya mobarug sa cpaghukom sa kalibutan; ug tan-awa, tanan niini nga mga butang mahimo nga ang usa ka matarung nga paghukom unta moabut nganha sa mga katawhan.

11 Kay tan-awa, ug usab ang iyang adugo bgiula sa mga sala niadto kinsa cnapukan pinaagi sa kalapasan ni Adan, kinsa namatay nga walay kasayuran sa kabubut-on sa Dios mahitungod kanila, o kinsa sa dwalay kasayuran nakasala.

12 Apan alaot, alaot ngadto kaniya kinsa nasayud nga siya amisukol batok sa Dios! Kay ang kaluwasan dili modangat kaniya gawas kon kini pinaagi sa paghinulsol ug hugot nga pagtuo diha sa bGinoong Jesukristo.

13 Ug ang Ginoong Dios mipadala sa iyang balaan nga mga propeta taliwala sa tanan nga mga katawhan, aron pagpadayag niini nga mga butang ngadto sa matag kaliwatan, kanasuran, ug pinulongan, nga pinaagi niana si kinsa ang motuo kang Kristo nga moanhi, ang mao mahimo nga makadawat sa akapasayloan sa ilang mga sala, ug magmaya sa tuman nga kalipay, bisan bingon nga siya nakaanhi na taliwala kanila.

14 Gani ang Ginoong Dios nakakita nga ang iyang mga katawhan mga tikig og liog, ug siya mihatag kanila og usa ka balaod, gani ang abalaod ni Moises.

15 Ug daghan nga mga timailhan, ug mga katingalahan, ug mga apaghulagway, ug mga anino nagpakita kaniya ngadto kanila, mahitungod sa iyang pag-anhi; ug usab ang balaan nga mga propeta namulong ngadto kanila mahitungod sa iyang pag-anhi; ug gani sila nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug wala makasabut nga ang bbalaod ni Moises walay kapuslanan gawas kini pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo.

16 Ug bisan kon kini mahinabo nga ang gagmay nga mga abata makasala sila dili maluwas; apan ako moingon nganha kaninyo sila mga bbulahan; kay tan-awa, ingon diha ni Adan, o pinaagi sa kinaiyahan, sila mapukan, gani ang dugo ni Kristo giula alang sa ilang mga sala.

17 Ug dugang pa niini, ako moingon nganha kaninyo, nga awalay lain nga ngalan nga gihatag, ni lain nga mga agianan ni mga paagi diin ang bkaluwasan modangat ngadto sa mga katawhan, lamang diha ug pinaagi sa ngalan ni cKristo, ang Ginoong Makagagahum.

18 Kay tan-awa siya mohukom, ug ang iyang paghukom makiangayon; ug ang bata nga masuso dili malaglag kinsa namatay diha sa iyang pagkamasuso; apan ang mga tawo moinom sa kapildihan ngadto sa ilang kaugalingon nga mga kalag gawas kon sila mopaubos sa ilang mga kaugalingon ug amahisama ingon sa gagmay nga mga bata, ug motuo nga ang kaluwasan mao, ug sa gihapon, ug sa umaabut, diha ug pinaagi sa bpag-ula sa dugo ni Kristo, ang Ginoong Makagagahum.

19 Kay ang akinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa bpagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya cmotugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang dEspiritu, ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka esantos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug mahimo nga ingon sa usa ka fbata, manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, mauyunon sa pagtugyan sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo makakita nga angay ipahamtang nganha kaniya, bisan ingon sa usa ka bata nga motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan.

20 Ug dugang pa, ako moingon nganha kaninyo, nga ang panahon moabut diin ang akasayuran sa usa ka Manluluwas mokaylap sa bmatag nasud, kaliwat, pinulongan, ug mga katawhan.

21 Ug tan-awa, kon kana nga panahon moabut, walay usa nga makit-an nga awalay sala sa atubangan sa Dios, gawas kini sa gagmay nga mga bata, pinaagi lamang sa paghinulsol ug hugot nga pagtuo sa ngalan sa Ginoong Dios nga Makagagahum.

22 Ug gani niini nga panahon, kon ikaw makatudlo sa imong mga katawhan sa mga butang diin ang Ginoo nga imong Dios nagsugo kanimo, bisan gani sila dili makita nga walay sala diha sa mga panan-aw sa Dios, lamang sumala sa mga pulong diin ako nakapamulong nganha kanimo.

23 Ug karon ako nakapamulong na sa mga pulong diin ang Ginoong Dios nagsugo kanako.

24 Sa ingon miingon ang Ginoo: Sila mobarug ingon sa usa ka mahayag nga pagpamatuod batok niini nga mga katawhan, sa adlaw sa paghukom; diin sila pagahukman, matag tawo sumala sa iyang binuhatan, bisan sila maayo, o bisan sila dautan.

25 Ug kon sila mga dautan sila gitagana diha sa usa ka makahahadlok nga apagsud-ong sa ilang mga kasaypanan ug mga pagkasalawayon, diin nakahimo kanila sa pagkulo gikan sa atubangan sa Ginoo ngadto sa usa ka kahimtang sa bpagkamakalolooy ug walay katapusan nga kasakit, diin sila dili na mahibalik; busa sila nakainom na sa panghimaraut sa ilang kaugalingon nga mga kalag.

26 Busa, sila nakainom sa kopa sa tuman nga kasuko sa Dios, diin ang kaangayan dili na makalimud ngadto kanila kay sa kini makalimud nga si aAdan kinahanglan mapukan tungod sa iyang pag-ambit sa gidili nga bbunga; busa, ang ckalooy wala nay pag-angkon kanila sa kahangturan.

27 Ug ang ilang akahasol ingon og usa ka blim-aw sa kalayo ug asupre, kansang mga dilaab dili mapalong, ug kansang aso mosaka sa itaas hangtud sa kahangturan. Sa ingon ang Ginoo misugo kanako. Amen.