Mosiah 8
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 8

Si Ammon mitudlo sa mga katawhan ni Limhi—Siya nasayud sa napulo ug upat ka mga palid sa Jaredite—Karaan nga mga talaan mahubad pinaagi sa manalagna—Walay gasa nga molabaw pa kay sa pagkamanalagna. Mga 121 B.C.

1 Ug nahinabo nga human si hari Limhi mihimo og usa ka pagtapos sa iyang pagpamulong sa iyang mga katawhan, kay siya namulong og daghan nga mga butang ngadto kanila ug diyutay lamang kanila nga ako misulat niini nga basahon, siya misulti sa iyang mga katawhan sa tanan nga mga butang mahitungod sa ilang mga kaigsoonan kinsa tua sa yuta sa Zarahemla.

2 Ug siya misugo nga si Ammon kinahanglan mobarug atubangan sa pundok sa mga katawhan, ug mosaysay ngadto kanila sa tanan nga nahitabo ngadto sa ilang mga kaigsoonan gikan sa panahon nga si Zeniff mitungas gikan sa yuta bisan hangtud sa panahon nga siya sa iyang kaugalingon mibiya sa yuta.

3 Ug siya usab misaysay ngadto kanila sa katapusan nga mga pulong diin si hari Benjamin mitudlo ngadto kanila, ug mipasabut kanila ngadto sa mga katawhan ni hari Limhi, aron nga sila makasabut unta sa tanan nga mga pulong diin siya namulong.

4 Ug nahinabo human siya makahimo niining tanan, nga si hari Limhi mipapauli sa pundok sa mga katawhan, ug misugo nga sila kinahanglan mopauli matag usa ngadto sa iyang kaugalingon nga balay.

5 Ug nahinabo nga siya misugo nga ang mga palid nga naglangkob sa atalaan sa iyang mga katawhan gikan sa panahon nga sila mibiya sa yuta sa Zarahemla, kinahanglan dad-on ngadto sa atubangan ni Ammon, nga siya unta mobasa kanila.

6 Karon, human dayon mabasa ni Ammon ang talaan, ang hari nangutana kaniya kon makahubad ba siya og mga pinulongan, ug si Ammon misulti kaniya nga siya dili makahubad.

7 Ug ang hari miingon ngadto kaniya: Ingon nga naguol tungod sa mga kasakit sa akong mga katawhan, ako misugo nga kap-atan ug tulo sa akong mga katawhan kinahanglan mopanaw ngadto sa kamingawan, nga pinaagi niana sila unta makakaplag sa yuta sa Zarahemla, nga kami unta makahangyo ngadto sa among mga kaigsoonan sa pagluwas kanamo gikan sa pagkaulipon.

8 Ug sila nangawala sa kamingawan sulod sa daghan nga mga adlaw, gani sila mga makugihon, ug wala gayud makaplagi ang yuta sa Zarahemla apan mibalik nganhi niini nga yuta, ingon nga nakapanaw sa usa ka yuta taliwala sa daghan nga mga tubig, nakakaplag og usa ka yuta diin natabunan uban sa mga bukog sa mga tawo, ug sa mga mananap, ug usab natabunan uban sa mga guba nga mga gambalay sa matag matang, nakakaplag og usa ka yuta diin gipuy-an og mga katawhan kinsa ingon ka daghan sa mga panon sa Israel.

9 Ug alang sa usa ka pagpamatuod nga ang mga butang nga ilang gisulti mga tinuod sila midala og akawhaan ug upat ka mga palid diin napuno sa mga kinulit, ug sila lunsay nga mga bulawan.

10 Ug tan-awa, usab, sila midala og mga apanagang sa dughan sa lawas, nga mga dagko, ug sila mga hinimo sa btumbaga ug sa kobre, ug mga hingpit pa ang kahimtang niini.

11 Ug pag-usab, sila midala og mga espada, ug wala na ang mga puloan niini, ug ang mga suwab niini nadunot na sa taya; ug walay bisan usa sa yuta nga makahimo sa paghubad sa pinulongan o sa mga kinulit diha sa mga palid. Busa ako moingon nganha kanimo: Dili ba ikaw makahubad?

12 Ug moingon ako nganha kanimo pag-usab: Nasayud ba ikaw kon adunay usa nga makahubad? Kay ako matinguhaon nga kini nga mga talaan kinahanglan mahubad ngadto sa atong pinulongan; kay, tingali, makahatag sila kanato og kasayuran sa usa ka salin sa mga katawhan kinsa nangalaglag, diin kini nga mga talaan nagagikan; o, tingali, makahatag sila kanato og usa ka kasayuran niini gayud nga mga katawhan kinsa nangalaglag; ug ako matinguhaon nga masayud sa hinungdan sa ilang pagkalaglag.

13 Karon si Ammon miingon ngadto kaniya: Ako makapaniguro sa pag-ingon kanimo, O hari, sa usa ka tawo nga amakahubad sa mga talaan; kay siya adunay usa ka butang diin pinaagi sa pagtan-aw, ug makahubad sa tanan nga mga talaan nga sa karaan pa; ug kini usa ka gasa gikan sa Dios. Ug ang mga butang gitawag og mga bmaghuhubad, ug walay tawo nga makatan-aw diha kanila gawas kon siya gisugo, basin pa unya kon siya makatan-aw niana nga siya dili angay nga motan-aw ug siya mamatay. Ug si kinsa ang gisugo sa pagtan-aw diha kanila, ang mao gitawag og cmanalagna.

14 Ug tan-awa, ang hari sa mga katawhan kinsa tua sa yuta sa Zarahemla mao ang tawo nga gisugo sa pagbuhat niini nga mga butang, ug kinsa aduna niining bililhon nga gasa gikan sa Dios.

15 Ug ang hari miingon nga ang usa ka manalagna labaw pa kay sa usa ka propeta.

16 Ug si Ammon miingon nga ang usa ka manalagna mao ang usa ka tigpadayag ug usa ka propeta usab; ug usa ka gasa diin labaw nga mahinungdanon nga walay usa ka tawo nga makaangkon, gawas kon siya adunay gahum sa Dios, diin walay tawo nga makapanag-iya; gani ang usa ka tawo adunay dako nga gahum nga gihatag kaniya gikan sa Dios.

17 Apan ang usa ka manalagna masayud sa mga butang diin nangagi na, ug usab sa mga butang diin umaabut, ug pinaagi kanila ang tanan nga mga butang ipadayag, o, kaha, ang tinago nga mga butang mahimo nga makita, ug ang gitagoan nga mga butang mahimo nga magpakita, ug ang mga butang diin wala mahibaloi ipahibalo pinaagi kanila, ug usab ang mga butang mahimo nga ipadayag pinaagi kanila nga sa lain nga bahin dili gayud mahibaloan.

18 Sa ingon ang Dios mihimo og usa ka paagi nga ang tawo, pinaagi sa hugot nga pagtuo, unta makabuhat og kahibulongan nga mga milagro; busa siya mahimo nga usa ka mahinungdanon nga kaayohan ngadto sa iyang isigkatawo.

19 Ug karon, sa diha nga si Ammon mihimo og pagtapos sa pakigpulong niini nga mga pulong ang hari nalipay sa hilabihan, ug mihatag og pagpasalamat sa Dios, nag-ingon: Sa walay pagduha-duha usa ka amahinungdanon nga misteryo ang gilangkob sulod niini nga mga palid, ug kini nga mga maghuhubad sa walay pagduha-duha giandam alang sa katuyoan sa pagbukas sa tanan nga mga misteryo ngadto sa mga katawhan.

20 O unsa ka kahibulongan ang mga buhat sa Ginoo, ug hangtud kanus-a ang iyang pagtugot uban sa iyang mga katawhan; oo, ug pagkabuta ug pagkadili madawaton sa mga salabutan sa mga katawhan; kay sila dili mangita og kaalam, ni sila mitinguha nga siya momando ibabaw kanila!

21 Oo, sila ingon sa mga ihalas nga panon diin milayas gikan sa magbalantay sa karnero, ug nagkatibulaag, ug gipang-abug, ug gipanglamoy sa mga mananap sa kalasangan.