Mosiah 10
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 10

Si Hari Laman namatay—Iyang mga katawhan mga luog ug mga bangis ug motuo sa mga hiwi nga mga tradisyon—Si Zeniff ug ang iyang mga katawhan mibuntog batok kanila. Mga 187–160 B.C.

1 Ug nahinabo nga kami miusab pagtukod sa gingharian ug kami mibalik pagsugod sa pagpanag-iya sa yuta sa kalinaw. Ug misugo ako nga kinahanglan adunay mga hinagiban sa gubat nga hinimo sa matag matang, nga pinaagi niana ako unta adunay mga hinagiban alang sa akong mga katawhan batok sa higayon nga ang mga Lamanite kinahanglan mosulong pag-usab aron sa pakiggubat batok sa akong mga katawhan.

2 Ug ako mibutang og mga magbalantay libut sa yuta, nga ang mga Lamanite unta dili makasulong kanamo pag-usab nga dili makabantay ug molaglag kanamo; ug sa ingon ako mibantay sa akong mga katawhan ug sa akong mga panon, ug mibantay kanila gikan sa pagkahulog ngadto sa mga kamot sa among mga kaaway.

3 Ug nahinabo nga kami nakapanunod sa yuta sa among mga amahan sa daghan nga mga katuigan, oo, sulod sa gidugayon nga kawhaan ug duha ka mga tuig.

4 Ug ako misugo nga ang mga lalaki kinahanglan motikad sa yuta, ug mopasanay sa tanan nga matang sa alugas ug tanan nga matang sa bunga sa matag matang.

5 Ug ako misugo nga ang mga babaye kinahanglan maglalik, ug maghago, ug magtrabaho, ug magbuhat sa tanan nga matang sa sida nga panapton, oo, ug sa apanapton sa matag matang, nga kami unta makasangkap sa among pagkahubo; ug sa ingon kami miuswag diha sa yuta—sa ingon kami adunay kanunay nga kalinaw diha sa yuta sulod sa kawhaan ug duha ka mga tuig.

6 Ug nahinabo nga si hari aLaman namatay, ug ang iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya. Ug siya misugod sa pagkutaw sa iyang mga katawhan ngadto sa pagsukol batok sa akong mga katawhan; busa sila misugod sa pagpangandam alang sa gubat, ug mosulong aron sa pakig-away batok sa akong mga katawhan.

7 Apan ako mipadala og mga espiya libut sa yuta sa aShemlon, nga ako unta makakaplag sa ilang mga pagpangandam, nga ako unta makabantay batok kanila, nga sila unta dili makasulong diha sa akong mga katawhan ug molaglag kanila.

8 Ug nahinabo nga sila misulong diha sa amihan sa yuta sa Shilom, uban sa ilang bagâ nga mga panon, mga tawo nga agisangkapan uban sa mga bgapasan, ug uban sa mga panâ, ug uban sa mga espada, ug uban sa mga sundang, ug uban sa mga bato, ug uban sa mga saplong; ug sila nagpakagis sa ilang mga ulo nga sila nahimo nga mga upaw; ug sila gisul-uban uban sa bakus nga panit diha sa ilang mga bat-ang.

9 Ug nahinabo nga ako misugo nga ang mga babaye ug ang mga anak sa akong mga katawhan kinahanglan pagatagoan didto sa kamingawan; ug ako usab misugo nga ang tanan nga mga tigulang nga lalaki nga makadala pa og mga hinagiban, ug usab ang tanan kong mga batan-on nga mga lalaki nga makamao nga modala og hinagiban, kinahanglan magpundok sa ilang mga kaugalingon aron makig-away batok sa mga Lamanite; ug ako mipahiluna kanila sa ilang mga dapit, matag tawo sumala sa iyang panuigon.

10 Ug nahinabo nga kami misulong aron sa pagpakig-away batok sa mga Lamanite; ug ako, gani ako, sa akong katigulangon, misulong aron sa pagpakig-away batok sa mga Lamanite. Ug nahinabo nga kami misulong uban sa agahum sa Ginoo sa pakig-away.

11 Karon, ang mga Lamanite walay nahibaloan mahitungod sa Ginoo, ni sa gahum sa Ginoo, busa sila misalig diha sa ilang kaugalingon nga kusog. Gani sila mga kusgan nga mga katawhan, ingon sa kusog sa mga tawo.

12 Sila mga aluog, ug mga bangis, ug uhaw sa dugo nga mga katawhan, nagtuo diha sa btradisyon sa ilang mga amahan, diin mao kini—Nagtuo nga sila giabug gikan sa yuta sa Jerusalem tungod sa mga kadautan sa ilang mga amahan, ug nga sila wala hatagi og kaangayan sa ilang mga kaigsoonan didto sa kamingawan, ug sila usab wala hatagi og kaangayan samtang mitabok sa dagat;

13 Ug pag-usab, nga sila wala hatagi og kaangayan samtang didto sa yuta sa ilang aunang kabilin, human sila makatabok sa dagat, ug tanan kini tungod nga si Nephi labaw nga matinud-anon sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo—busa siya bgipalabi sa Ginoo, kay ang Ginoo nakadungog sa iyang mga pag-ampo ug mitubag kanila, ug siya ang nangulo sa ilang pagpanaw didto sa kamingawan.

14 Ug ang iyang mga kaigsoonan nasuko kaniya tungod kay sila wala amakasabut sa mga pagdumala sa Ginoo; sila usab bnasuko kaniya diha sa dagat tungod kay sila nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok sa Ginoo.

15 Ug usab, sila nasuko kaniya sa diha nga sila miabut didto sa gisaad nga yuta, tungod kay sila miingon nga siya miilog sa apagmando sa mga katawhan gikan sa ilang mga kamot; ug sila nagtinguha sa pagpatay kaniya.

16 Ug usab, sila nasuko kaniya tungod kay siya mibiya ngadto sa kamingawan ingon nga ang Ginoo nagsugo kaniya, ug midala sa mga atalaan nga nakulit sa mga palid nga tumbaga, kay sila miingon nga siya bnangawat kanila.

17 Ug sa ingon sila mitudlo sa ilang mga anak nga sila kinahanglan modumot kanila, ug nga sila kinahanglan mobuno kanila, ug nga sila kinahanglan mangawat ug manglungkab kanila, ug mobuhat sa tanan nga sila makahimo sa paglaglag kanila; busa sila adunay mahangturon nga pagdumot ngadto sa mga anak ni Nephi.

18 Tungod niini gayud nga hinungdan nga si hari Laman, pinaagi sa iyang pagkalimbongan, pagkamaliputon, ug sa iyang maanindot nga mga saad, nakalingla kanako, nga ako nakadala niining akong mga katawhan ngadto niini nga yuta, nga sila mahimo nga molaglag kanila; oo, ug kami nag-antus niini sa daghan nga mga tuig diha sa yuta.

19 Ug karon ako, si Zeniff, human ikasulti ang tanan niini nga mga butang ngadto sa akong mga katawhan mahitungod sa mga Lamanite, ako miawhag kanila sa pakig-away uban sa ilang kusog, magbutang sa ilang pagsalig diha sa Ginoo; busa, kami nakig-away kanila, sa inatubangay.

20 Ug nahinabo nga kami miabug kanila pag-usab gikan sa among yuta; ug kami nakapatay kanila uban sa daghan nga pamatay, gani daghan kaayo nga kami dili makaihap kanila.

21 Ug nahinabo nga kami mibalik pag-usab ngadto sa among kaugalingon nga yuta, ug ang akong mga katawhan misugod pag-usab sa pag-atiman sa ilang mga panon, ug sa pagtikad sa ilang mga yuta.

22 Ug karon ako, ingon nga tigulang, mitugyan sa akong gingharian ngadto sa usa sa akong anak nga mga lalaki; busa, ako wala nay ikasulti. Ug hinaut pa unta nga ang Ginoo mopanalangin sa akong mga katawhan. Amen.