Bata, Mga Bata
    Footnotes
    Theme

    Bata, Mga Bata

    Usa ka batan-on nga tawo, usa kinsa wala pa moabut sa pagkahingkod. Mga amahan ug mga inahan kinahanglan nga motudlo sa ilang mga anak sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Ang mga bata walay sala hangtud sila moabut sa panuigon sa pagkamay-tulubagon (Moro. 8:22; D&P 68:27).

    True