Balaod
  Footnotes
  Theme

  Balaod

  Ang mga sugo o mga lagda sa Dios diin ang tanan nga mga panalangin ug mga pagsilot gipasikad diha sa langit ug sa yuta. Kadto kinsa mosunod sa mga balaod sa Dios makadawat sa gisaad nga mga panalangin. Ang Propeta Joseph Smith nagtudlo nga ang mga katawhan kinahanglan usab mosunod, motahud, ug mopaluyo sa mga balaod sa yuta (A sa HP 1:12).

  Ang balaod ni Moises mao ang usa ka balaod sa pagpangandam sa pagdala sa mga lalaki ug mga babaye ngadto kang Kristo. Kini mao ang balaod sa mga pagdili, mga lagda, ug mga ordinansa. Karon ang balaod ni Kristo, diin mihingpit sa balaod ni Moises, mao ang kahingpitan sa ebanghelyo o “ang hingpit nga balaod sa kalingkawasan” (San. 1:25).

  True