Ebanghelyo, Mga
  Footnotes
  Theme

  Ebanghelyo, Mga

  Ang upat ka mga talaan o mga pagpamatuod sa mortal nga kinabuhi ni Jesus ug sa mga hitabo mahitungod sa iyang pagpangalagad gilakip diha sa unang upat ka mga basahon sa Bag-ong Tugon. Gisulat ni Mateo, Marcos, Lucas, ug ni Juan, sila ang gitala nga mga saksi sa kinabuhi ni Kristo. Ang basahon sa 3 Nephi diha sa Basahon ni Mormon nahisama sa daghan nga mga paagi niini nga upat ka mga Ebanghelyo sa Bag-ong Tugon.

  Ang mga basahon sa Bag-ong Tugon giuna pagsulat sa pinulongan nga Gresyanhon. Ang Gresyanhon nga pulong sa ebanghelyo nagpasabut sa “maayo nga mga balita.” Ang maayo nga mga balita mao nga si Jesukristo naghimo og usa ka pag-ula nga mao ang motubos sa tanan nga mga katawhan gikan sa kamatayon ug moganti sa matag tawo sumala sa iyang mga buhat (Juan 3:16; Roma 5:10–11; 2 Ne. 9:26; Alma 34:9; D&P 76:69).

  Panag-uyon sa mga Ebanghelyo

  Ang mga panudlo sa Manluluwas diha sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan mahimo nga itandi sa matag usa kanila ug uban sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw sa mosunod nga paagi:

  Panag-Uyon sa mga Ebanghelyo

  Hitabo

  Mateo

  Marcos

  Lucas

  Juan

  Pagpadayag sa Ulahing mga Adlaw

  Mga Kasaysayan sa Kagikanan ni Jesus

  1:2–17

  3:23–38

  Pagkatawo ni Juan Bautista

  1:5–25, 57–58

  Pagkatawo ni Jesus

  2:1–15

  2:6–7

  1 Ne. 11:18–20; 2 Ne. 17:14; Mosiah 3:5–8; Alma 7:10; Hel. 14:5–12; 3 Ne. 1:4–22

  Mga panagna ni Simeon ug ni Ana

  2:25–39

  Pagduaw sa templo (Pagpalabay)

  2:41–50

  Sinugdanan sa pangalagad ni Juan

  3:1, 5–6

  1:4

  3:1–3

  1:6–14

  Bunyag ni Jesus

  3:13–17

  1:9–11

  3:21–22

  1:32–34

  1 Ne. 10:7–10; 2 Ne. 31:4–21

  Mga Pagtintal ni Jesus

  4:1–11

  4:1–13

  Pagpamatuod ni Juan Bautista

  1:15–36

  D&P 93:6–18, 26

  Kasaulogan sa kasal sa Cana (Unang milagro ni Jesus)

  2:1–11

  Unang paglimpyo sa Templo

  2:14–17

  Panagtagbo uban ni Nicodemo

  3:1–10

  Babaye nga Samarianhon diha sa atabay

  4:1–42

  Jesus gisalikway didto sa Nazaret

  4:13–16

  4:16–30

  Mga mananagat gitawag aron mahimo nga mananagat sa mga tawo

  4:18–22

  1:16–20

  Milagroso nga pagkapuno sa baling

  5:1–11

  Pagkabanhaw sa anak nga babaye ni Jairo

  9:18–19, 23–26

  5:21–24, 35–43

  8:41–42, 49–56

  Pag-ayo sa babaye nga adunay sakit sa dugo

  9:20–22

  5:25–34

  8:43–48

  Ang pagtawag sa Napulog Duha

  10:1–42

  3:13–19; 6:7–13

  6:12–16; 9:1–2; 12:2–12, 49–53

  1 Ne. 13:24–26, 39–41; D&P 95:4

  Pagbanhaw sa anak nga lalaki sa biyuda

  7:11–15

  Pagdihog sa mga tiil ni Kristo

  7:36–50

  12:2–8

  Pagpahunong sa Unos

  4:36–41

  8:22–25

  Ang pagtawag sa Kapitoan

  10:1

  D&P 107:25, 34, 93–97

  Pagpapahawa sa lehiyon sa mga yawa ngadto sa mga baboy

  5:1–20

  Ang Wali sa Bukid

  5–7

  6:17–49

  3 Ne. 12–14

  Ang mga sambingay ni Jesus mga mubo nga mga sugilanon nga ikatandi sa yano nga butang o hitabo ngadto sa usa ka kamatuoran. Si Jesus sa kanunay migamitkanila aron sa pagtudlo sa espirituhanon nga mga kamatuoran.

   Tigpugas:

  13:3–9, 18–23

  4:3–9, 14–20

  8:4–8, 11–15

   Mga Sagbut:

  13:24–30, 36–43

  D&P 86:1–7

   Liso sa Mustasa:

  13:31–32

  4:30–32

  13:18–19

   Lebadura:

  13:33

  13:20–21

   Bahandi diha sa umahan:

  13:44

   Perlas nga Labing Bililhon:

  13:45–46

   Baling sa mananagat:

  13:47–50

   Tagbalay:

  13:51–52

   Nawala nga karnero:

  18:12–14

  15:1–7

   Nawala nga salapi:

  15:8–10

   Anak nga usikan:

  15:11–32

   Sulugoon nga walay kalooy:

  18:23–35

   Maayo nga Samarianhon:

  10:25–37

   Dili makiangayon nga tinugyanan:

  16:1–8

   Lazaro ug ang adunahan nga tawo:

  16:14–15, 19–31

   Dili makiangayon nga maghuhukom:

  18:1–8

   Maayo nga Magbalantay:

  10:1–21

  3 Ne. 15:17–24

   Mga mamumuo sa ubasan:

  20:1–16

  10:31

   Libra:

  19:11–27

   Duha ka anak nga mga lalaki:

  21:28–32

   Dautan nga mag-uuma

  21:33–46

  12:1–12

  20:9–20

   Kasal sa anak nga lalaki sa hari:

  22:1–14

  14:7–24

   Napulo ka mga birhen:

  25:1–13

  12:35–36

  D&P 45:56–59

   Mga talento:

  25:14–30

   Mga karnero, mga kanding:

  25:31–46

  Pagpakaon sa lima ka libo

  14:16–21

  6:33–44

  9:11–17

  6:5–14

  Si Jesus milakaw sa tubig

  14:22–33

  6:45–52

  6:16–21

  Pagpamatuod ni Pedro mahitungod ni Kristo

  16:13–16

  8:27–29

  9:18–20

  Pedro gisaaran sa mga yawe sa gingharian

  16:19

  Wali sa Pan sa Kinabuhi

  6:22–71

  Pag-ayo sa tawo nga buta sa Igpapahulay

  9:1–41

  Pagkabalhin sa himaya; mga yawe sa pagkapari gitugyan

  17:1–13

  9:2–13

  9:28–36

  D&P 63: 20–21; 110:11–13

  Panalangin sa mga kabataan

  19:13–15

  10:13–16

  18:15–17

  Amahan Namo

  6:5–15

  11:1–4

  Pagpahiuli sa kinabuhi ni Lazaro

  11:1–45

  Madaugon nga pagsulod

  21:6–11

  11:7–11

  19:35–38

  12:12–18

  Tig-ilis og mga salapi sa templo gipapahawa

  21:12–16

  11:15–19

  19:45–48

  Salapi sa biyuda

  12:41–44

  21:1–4

  Pakigpulong sa Ikaduhang Pag-anhi

  24:1–51

  13:1–37

  12:37–48; 17:20–37; 21:5–38

  D&P 45:16–60; JS—M 1:1–55

  Pag-ayo sa napulo ka mga sanglahon

  17:12–14

  Katapusan nga Pagpalabay ni Jesus; Pagtukod sa Sakramento; Mga panudlo ngadto sa Napulog Duha; Paghugas sa mga tiil sa mga tinun-an

  26:14–32

  14:10–27

  22:1–20

  13–17

  Pag-antus ni Jesus sa Getsemani

  26:36–46

  14:32–42

  22:40–46

  2 Ne. 9:21–22; Mosiah 3:5–12; D&P 19:1–24

  Si Jesus mao ang bagon

  15:1–8

  Pagbudhi ni Hudas

  26:47–50

  14:43–46

  22:47–48

  18:2–3

  Paghusay sa atubangan ni Caifas

  26:57

  14:53

  22:54, 66–71

  18:24, 28

  Paghusay sa atubangan ni Pilato

  27:2, 11–14

  15:1–5

  23:1–6

  18:28–38

  Paghusay sa atubangan ni Herodes

  23:7–10

  Jesus gibunalan ug gibugal-bugalan

  27:27–31

  15:15–20

  19:1–12

  Paglansang sa Krus

  27:35–44

  15:24–33

  23:32–43

  19:18–22

  Hel. 14:20–27; 3 Ne. 8:5–22; 10:9

  Ang Pagkabanhaw

  28:2–8

  16:5–8

  24:4–8

  Pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an

  16:14

  24:13–32, 36–51

  20:19–23

  Pagpakita ni Jesus ngadto ni Tomas

  20:24–29

  Ang Pagkayab

  16:19–20

  24:50–53