Zacarias
  Footnotes
  Theme

  Zacarias

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa nanagna niadtong tuig 520 B.C. Siya nagpuyo sa samang panahon ingon kang Propeta Hageo (Esdras 5:1; 6:14).

  Ang basahon ni Zacarias

  Ang basahon gibantug tungod sa iyang mga panagna sa mortal nga pagpangalagad ni Kristo ug sa iyang ikaduhang pag-anhi (Zac. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Mga kapitulo 1–8 naglakip sa nagsunod-sunod nga mga panan-awon mahitungod sa kaugmaon sa mga katawhan sa Dios. Mga kapitulo 9–14 naglakip sa mga panan-awon kalabut sa Mesiyas, ang katapusan nga mga adlaw, ang pagkapundok sa Israel, ang katapusan nga dakong gubat, ug ang Ikaduhang Pag-anhi.

  True