Pagkapukan ni Adan ug Eva
    Footnotes
    Theme

    Pagkapukan ni Adan ug Eva

    Ang paagi diin ang katawhan nahimo nga mortal dinhi sa yuta. Sa diha nga si Adan ug si Eva mikaon sa gidili nga bunga, sila nahimo nga mortal, nga mao, ulipon ngadto sa sala ug kamatayon. Si Adan nahimo nga “unang unod” diha sa yuta (Moises 3:7). Pagpadayag sa ulahing mga adlaw mipatin-aw nga ang Pagkapukan mao ang usa ka panalangin ug nga si Adan ug si Eva kinahanglan tahuron ingon nga unang mga ginikanan sa tanan nga katawhan.

    Ang Pagkapukan usa ka gikinahanglan nga lakang sa kauswagan sa tawo. Tungod kay ang Dios nasayud nga ang Pagkapukan mahitabo, siya naglaraw didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta alang sa usa ka Manluluwas. Si Jesukristo mianhi sa tunga-tunga sa panahon aron pagtubos sa pagkapukan ni Adan ug usab alang sa mga sala sa matag tawo kon ang tawo maghinulsol.