Buhat sa mga Apostoles, Mga
    Footnotes
    Theme

    Buhat sa mga Apostoles, Mga

    Kini nga basahon mao ang ikaduha sa duha ka bahin nga buhat nga sinulat ni Lucas ngadto ni Teofilo. Ang unang bahin nailhan nga ang Ebanghelyo Sumala ni Lucas. Mga kapitulo 1–12 nagtala sa pipila sa mahinungdanon nga mga kalihokan nga misyonaryo sa Napulog Duha ka mga Apostoles ubos sa pagmando ni Pedro human dayon sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa Manluluwas. Mga kapitulo 13–28 naglatid sa pipila sa mga panaw ni Apostol Pablo ug mga buluhaton nga misyonaryo.