Bag-o ug Walay Katapusan nga Pakigsaad
    Footnotes
    Theme

    Bag-o ug Walay Katapusan nga Pakigsaad

    Ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo (D&P 66:2). Kini mahimo nga bag-o sa matag panahon nga kini ipadayag pag-usab human sa panahon sa pagbiya sa kamatuoran. Kini walay katapusan diha sa pagsabut nga kini mao ang pakigsaad sa Dios ug gipahimuslan sa matag kapaigoan sa ebanghelyo diin ang mga katawhan andam sa pagdawat niini. Ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad gipadayag pag-usab ngadto sa mga tawo dinhi sa yuta ni Jesukristo pinaagi ni propeta Joseph Smith. Kini naglakip sa sagrado nga mga pagtulun-an nga gipangalagad pinaagi sa katungod sa pagkapari—ingon sa bunyag ug kaminyoon sa templo—nga naghatag og kaluwasan sa tawo, pagka-imortal, ug kinabuhing dayon. Kon ang mga katawhan modawat sa ebanghelyo ug mosaad sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ang Dios mohimo og pakigsaad sa paghatag kanila sa mga panalangin sa iyang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad.

    True