Proverbio, Mga
  Footnotes
  Theme

  Proverbio, Mga

  Usa ka mubo nga panultihon o tambag sa kadungganan.

  Ang basahon sa mga Proverbio

  Ang Basahon diha sa Daang Tugon nga naglangkob og daghan nga mga sambingay, mga panultihon, ug mga balak, nga ang pipila niini gisulat ni Solomon. Ang basahon sa mga Proverbio kanunay gikutlo diha sa Bag-ong Tugon.

  Mga kapitulo 1–9 naglangkob sa pagpasabut sa tinuod nga kaalam. Mga kapitulo 10–24 naglangkob sa tinigum nga mga panultihon mahitungod sa matarung ug sayop nga mga paagi sa pagpuyo. Mga kapitulo 25–29 naglangkob sa mga proverbio ni Solomon nga ang mga tawo ni Ezechias, hari sa Juda, mitala. Mga kapitulo 30–31 naglakip sa paghulagway sa mahiyason nga babaye.