Adlaw nga Igpapahulay
  Footnotes
  Theme

  Adlaw nga Igpapahulay

  Usa ka balaan nga adlaw nga gilain matag semana alang sa pagpahulay ug pagsimba. Human ang Dios milalang sa tanan nga mga butang, siya mipahulay sa ikapito nga adlaw ug misugo nga usa ka adlaw matag semana himoon nga usa ka adlaw sa pagpahulay aron sa pagtabang sa mga katawhan sa paghinumdom kaniya (Ex. 20:8–11).

  Sa wala pa ang pagkabanhaw ni Kristo, ang mga sakop sa Simbahan misaulog sa katapusan nga adlaw sa semana ingon nga adlaw nga Igpapahulay, sama sa gibuhat sa mga Judeo. Human sa pagkabanhaw, ang mga sakop sa Simbahan, mga Judeo o mga Hentil, misaulog sa unang adlaw sa semana (ang adlaw sa Ginoo) aron sa paghinumdom sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang Simbahan karon nagpadayon sa pagsaulog sa usa ka adlaw sa matag semana ingon nga usa ka balaan nga adlaw nga igpapahulay diin magsimba sa Dios ug mopahulay gikan sa mga trabaho sa kalibutan.

  Ang Igpapahulay nagpahinumdom sa mga katawhan sa ilang kinahanglanon alang sa pagkaon nga espirituhanon ug sa ilang katungdanan sa pagsunod sa Dios. Kon ang usa ka nasud molambo nga walay pagtagad sa pagsaulog sa Igpapahulay, ang tanan nga mga bahin sa kinabuhi maangin ug ang iyang relihiyoso nga kinabuhi mahimo nga madunot (Neh. 13:15–18; Jer. 17:21–27).

  True