Balaod ni Moises
    Footnotes
    Theme

    Balaod ni Moises

    Ang Dios mihatag og mga balaod pinaagi ni Moises ngadto sa balay ni Israel aron sa pagpuli sa labaw nga balaod nga sila napakyas sa pagsunod (Ex. 34; HJS, Ex. 34:1–2; HJS, Deut. 10:2). Ang balaod ni Moises naglakip og daghan nga mga baruganan, mga lagda, mga tulumanon, mga ritwal, ug mga simbolo sa pagpahinumdom sa mga katawhan sa ilang mga katungdanan ug mga kapangakohan. Kini naglakip og usa ka balaod sa kadungganan, sa pamatasan, relihiyoso, ug sa lawasnon nga mga sugo ug mga tulumanon—lakip sa mga sakripisyo (Lev. 1–7).—nga ang katuyoan mao ang pagpahinumdom kanila sa Dios ug sa ilang buluhaton ngadto kaniya (Mosiah 13:30). Ang hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag diha sa tubig, ug ang kapasayloan sa mga sala mga bahin sa balaod, ingon man sa napulo ka mga sugo ug sa uban pa nga mga sugo nga may higpit nga pamatasan ug bili sa kadungganan. Daghan sa mga balaod sa tulumanon natuman diha sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesukristo, diin mitapos sa sakripisyo pinaagi sa pagpaagas sa dugo (Alma 34:13–14). Ang balaod gipangalagad ubos sa Aaronic nga Pagkapari ug mao ang usa ka ebanghelyo sa pagpangandam aron sa pagdala sa iyang mga pag-uyon niini ngadto kang Kristo.

    True