Tigsulat
    Footnotes
    Theme

    Tigsulat

    Ang Daan ug ang Bag-o nga mga Tugon naggamit sa pulong sa gamay nga mga kalainan: (1) Diha sa Daang Tugon, ang unang katungdanan sa tigsulat mao ang pagkopya sa mga kasulatan (Jer. 8:8). (2) Ang mga tigsulat sa kasagaran gihisgutan diha sa Bag-ong Tugon ug usahay gitawag og mga abogado o mga doktor sa balaod. Sila mihimo sa balaod sa detalya ug gigamit kini ngadto sa mga hitabo sa ilang panahon (Mat. 13:52; Mar. 2:16–17; 11:17–18; Luc. 11:44–53; 20:46–47).