Kamot, Pagpandong sa mga
    Footnotes
    Theme

    Kamot, Pagpandong sa mga

    Ang buhat sa pagbutang sa mga kamot diha sa ulo sa usa ka tawo ingon nga bahin sa usa ka ordinansa sa pagkapari. Daghan nga mga ordinansa sa pagkapari ang gihimo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, ingon sa mga pag-orden, mga panalangin, pangalagad ngadto sa masakiton, pagkumpirma sa pagkasakop sa Simbahan, ug pagtugyan sa Espiritu Santo.

    True