Dihog
    Footnotes
    Theme

    Dihog

    Sa karaan nga mga panahon, ang mga propeta sa Ginoo midihog sa lana niadto kinsa mihimo og linain nga mga katungdanan, sama ni Aaron o sa mga pari o ang mga hari kinsa momando ibabaw sa Israel. Sa Simbahan karong panahona, ang pagdihog mao ang pagbutang og usa o duha ka tulo sa gipahinungod nga lana diha sa ulo sa usa ka tawo ingon nga bahin sa usa ka talagsaon nga panalangin. Kini mahimo nga buhaton lamang ubos sa pagtugot ug gahum sa Melchizedek nga Pagkapari. Human sa pagdihog, ang usa ka tawo nga nagbuhat pinaagi sa katungod nianang sama nga pagkapari mobugkos sa pagdihog ug mohatag og usa ka talagsaon nga panalangin ngadto sa usa nga gidihogan.