Magog
    Footnotes
    Theme

    Magog

    Diha sa Biblia, usa ka yuta ug mga katawhan duol sa Itum nga Dagat. Ang ilang hari, si Gog, mao ang mangulo sa mga kasundalohan sa Magog diha sa katapusan nga dakong away sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo (Ezeq. 38:2; 39:6). Ang mga kasulatan naghisgot sa lain nga dako nga gubat sa Gog ug Magog diha sa katapusan sa kaliboan tali sa mga gahum sa Dios ug sa mga gahum sa dautan (Pin. 20:7–9; D&P 88:111–116).