Anti-Nephi-Lehi, Mga
    Footnotes
    Theme

    Anti-Nephi-Lehi, Mga

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka ngalan nga gihatag ngadto sa mga Lamanite kinsa nakabig sa anak nga mga lalaki ni Mosiah. Human sa ilang pagkabig, kini nga mga katawhan, kinsa usab gitawag og mga katawhan ni Ammon, mga matinud-anon sa tibuok nga bahin sa ilang mga kinabuhi (Alma 23:4–7, 16–17; 27:20–27).