Damasco
    Footnotes
    Theme

    Damasco

    Usa ka karaan nga dakbayan sa Siria.

    Ang Damasco nagbarug diha sa usa ka tabunok nga kapatagan sa daplin sa desyerto ug maayo ang pagkatubig pinaagi sa suba sa Barada. Kini gihisgutan kanunay diha sa mga kasulatan (sugod sa Gen. 15:2). Si Pablo nagpadulong ngadto sa Damasco sa diha nga ang nabanhaw nga Ginoo nagpakita kaniya (Buh. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20; 2 Cor. 11:32–33).