Deuteronomio
    Footnotes
    Theme

    Deuteronomio

    Nagpasabut “pagbalik-balik sa balaod” ug mao ang ikalima nga basahon sa Daang Tugon.

    Ang Deuteronomio naglakip sa katapusan nga tulo ka mga wali ni Moises, diin iyang gipamulong diha sa mga kapatagan sa Moab sa wala pa siya mabalhin sa pagkahimaya. Ang unang wali (mga kapitulo 1–4) mao ang pasiuna. Ang ikaduha nga wali (mga kapitulo 5–26) naglakip sa duha ka mga bahin: (1) mga kapitulo 5–11—ang Napulo ka mga Sugo ug usa ka mapuslanon nga pahayag mahitungod kanila; ug (2) mga kapitulo 12–26—usa ka kodigo sa mga balaod, nga nagporma sa kinauyokan sa tibuok basahon. Ang ikatulo nga wali (mga kapitulo 27–30) naglakip og usa ka maligdong nga pagbag-o sa pakigsaad tali sa Israel ug sa Dios ug usa ka pahibalo sa mga panalangin nga mosunod sa pagkamasulundon ug ang mga tunglo nga mosunod sa pagkamasinupakon. Mga kapitulo 31–34 naglarawan sa paghatag sa balaod ngadto sa mga Levite, kang Moises nga awit ug katapusan nga panalangin, ug ang pagbiya ni Moises.