Sinagoga
  Footnotes
  Theme

  Sinagoga

  Usa ka dapit nga tigumanan nga gigamit alang sa mga katuyoan nga relihiyoso. Diha sa mga panahon sa Bag-ong Tugon, ang kasangkapan sa kinatibuk-an yano, naglakip sa usa ka arka nga adunay sulod nga mga linukot nga papel sa balaod ug uban nga sagrado nga mga sinulat, usa ka talad basahanan, ug mga lingkuranan alang sa mga nagsimba.

  Usa ka lokal nga konseho sa mga anciano nagdumala sa matag sinagoga. Sila ang mohukom kinsa ang pasudlon ug kinsa ang dili pasudlon (Juan 9:22; 12:42). Ang labing mahinungdanon nga opisyal mao ang tigmando sa sinagoga (Luc. 13:14; Mar. 5:22). Siya sa kasagaran usa ka escribo, nag-amping sa gambalay ug nagdumala sa mga pangalagad. Usa ka tig-alagad mobuhat sa mga katungdanan sa tigsulat (Luc. 4:20).

  Adunay usa ka sinagoga sa matag lungsod diin magpuyo ang mga Judeo, lakip ang Palestina ug sa uban nga dapit. Kini dako nga panabang sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo tungod kay ang unang mga misyonaryo sa Simbahan kasagaran makapamulong diha sa mga sinagoga (Buh. 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4). Kining mao nga kalihokan diha na sa mga misyonaryo sa Basahon ni Mormon (Alma 16:13; 21:4–5; 32:1), ingon usab diha sa unang mga misyonaryo niini nga kapaigoan (D&P 66:7; 68:1).