Daang Tugon
  Footnotes
  Theme

  Daang Tugon

  Mga sinulat sa karaan nga mga propeta kinsa mibuhat ubos sa gahum sa Balaang Espiritu ug kinsa ibabaw sa daghan nga mga gatusan mipamatuod ni Kristo ug sa iyang umaabut nga pagpangalagad. Kini usab naglangkob og usa ka talaan sa kasaysayan ni Abraham ug sa iyang mga kaliwatan, sugod kang Abraham, ug ang pakigsaad, o tugon, nga gibuhat sa Ginoo uban kang Abraham ug sa iyang kaliwatan.

  Ang unang lima ka mga basahon sa Daang Tugon gisulat ni Moises. Sila mao ang Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, ug Deuteronomio. Ang Genesis nagpasabut nga sinugdanan sa yuta, mga katawhan, mga pinulongan, mga kaliwatan, ug ang sinugdanan sa balay ni Israel.

  Ang masaysayon nga mga basahon naghisgot sa mga hitabo sa Israel. Kini nga mga basahon mao ang Josue, Mga Maghuhukom, Ruth, 1 ug 2 Samuel, 1 ug 2 Mga Hari, 1 ug 2 Cronicas, Esdras, Nehemias, ug Ester.

  Ang balaknon nga mga basahon nagtala sa pipila ka kaalam ug mga sinulat sa mga propeta. Sila mao ang Job, Mga Salmo, Mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, ug Lamentaciones.

  Ang mga propeta nagpasidaan sa Israel sa iyang mga sala ug nagpamatuod sa mga panalangin nga gikan sa pagkamasulundon. Sila nanagna sa pag-anhi ni Kristo kinsa motubos alang sa mga sala niadto kinsa naghinulsol, nagdawat sa mga ordinansa, ug nagpuyo sa ebanghelyo. Ang mga basahon sa mga propeta mao ang Isaias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miquias, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hageo, Zacarias, Malaquias.

  Kadaghanan sa mga basahon sa Daang Tugon gisulat sa Hebreo. Pipila ka mga sinulat naglakip og Aramaic, usa ka susama nga pinulongan.