Rameumptom
    Footnotes
    Theme

    Rameumptom

    Diha sa Basahon ni Mormon usa ka taas nga tinduganan diin ang mga Zoramite, ug mga nahimulag nga Nephite, nag-ampo (Alma 31:8–14).