Genesis
  Footnotes
  Theme

  Genesis

  Usa ka pulong nga Gresyanhon nga nagpasabut “tinubdan” o “sinugdanan.” Ang basahon sa Genesis mao ang unang basahon sa Daang Tugon ug gisulat pinaagi ni propeta Moises. Kini naghatag og asoy sa daghan nga mga sinugdanan, ingon sa paglalang sa yuta, ang pagbutang og mga mananap, ug tawo sa ibabaw sa yuta, ang pagkapukan ni Adan ug ni Eva, ang pagpadayag sa ebanghelyo ngadto ni Adan, ang sinugdanan sa mga tribo ug mga kaliwat, ang tinubdan sa nagkalain-lain nga mga pinulongan didto sa Babel, ug ang sinugdanan sa banay ni Abraham nga mao ang nagdala ngadto sa katukuran sa balay ni Israel. Ang tahas ni Jose nga usa ka tigpatunhay sa Israel gihulagway sa Genesis.

  Pagpadayag sa ulahing mga adlaw nagpatino ug nagpatin-aw sa talaan sa Genesis (1 Ne. 5; Ether 1; Moises 1–8; Abr. 1–5).

  Diha sa basahon sa Genesis, mga kapitulo 1–4 nagbatbat sa paglalang sa kalibutan ug sa paglambo sa banay ni Adan. Mga kapitulo 5–10 nagtala sa kasaysayan ni Noe. Mga kapitulo 11–20 nagsaysay sa kang Abraham ug sa iyang banay hangtud ngadto sa panahon ni Isaac. Mga kapitulo 21–35 nagsunod sa banay ni Isaac. Kapitulo 36 nagsaysay kang Esau ug sa iyang banay. Mga kapitulo 37–50 nagsaysay sa banay ni Jacob ug naghatag og asoy sa pagkabaligya ni Jose ngadto sa Ehipto ug sa iyang tahas sa pagluwas sa balay ni Israel.

  True