Mga Kasulatan
Abraham 1


Ang Basahon ni Abraham

Gihubad Gikan sa Papyrus, ni Joseph Smith

Usa ka Hinubad sa pipila ka karaan nga mga Talaan nga nahulog sa among mga kamot gikan sa mga lubnganan sa Ehipto. Ang mga sinulat ni Abraham samtang siya didto sa Ehipto, gitawag og ang Basahon ni Abraham, gisulat sa iyang kaugalingon nga kamot, diha sa papyrus. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

Kapitulo 1

Si Abraham nangita sa mga panalangin sa patriyarkal nga kapunongan—Siya gigukod sa bakakon nga mga pari sa Caldea—Si Jehova miluwas kaniya—Mga kagikan ug panggamhanan sa Ehipto gitan-aw pag-usab.

1 Sa yuta sa mga ataga-Caldea, sa pinuy-anan sa akong mga amahan, ako, si bAbraham, nakakita nga kini gikinahanglan alang kanako sa pagkuha og lain nga dapit nga ckapuy-an;

2 Ug, sa pagkakita nga adunay labaw pa nga akalipay ug kalinaw ug bkapahulayan alang kanako, ako mitinguha sa mga panalangin sa akong mga amahan, ug ang katungod diin ako kinahanglan nga ma-orden aron makapangalagad sa mao gihapon; nga sa akong kaugalingon usa ka sumusunod sa cpagkamatarung, nagtinguha usab nga mahimo nga usa kinsa makaangkon og dako nga dkahibalo, ug mahimo nga usa ka labaw nga sumusunod sa pagkamatarung, ug makaangkon og dako nga kahibalo, ug mahimo nga usa ka amahan sa daghan nga mga nasud, usa ka prinsipe sa kalinaw, ug nagtinguha sa pagdawat og mga panudlo, ug sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ako nahimo nga usa ka tinuod nga sumusunod, usa ka eHalangdon nga Pari, naghupot sa fkatungod nga gihuptan sa mga amahan.

3 Kini agitugyan ngari kanako gikan sa mga amahan; kini gihatag gikan sa mga amahan, gikan sa sinugdanan sa panahon, oo, gani sukad sa sinugdanan, o sa wala pa ang katukuran sa yuta, hangtud karon nga panahon, gani ang katungod sa bunang natawo, o ang unang tawo, kinsa mao si cAdan, o ang unang amahan, pinaagi sa mga amahan ngari kanako.

4 Ako mitinguha sa akong apagkatudlo ngadto sa Pagkapari sumala sa pagtudlo sa Dios ngadto sa mga amahan mahitungod sa mga binhi.

5 Ang akong mga aamahan, ingon nga mibiya sa ilang pagkamatarung, ug gikan sa balaan nga mga sugo diin ang Ginoo nga ilang Dios mihatag ngadto kanila, ngadto sa bpagsimba sa mga dios sa pagano, sa hingpit midumili sa pagpaminaw sa akong tingog;

6 Kay ang ilang mga kasingkasing gitumong ngadto sa pagbuhat og dautan, ug sa hingpit mibali ngadto sa adios ni Elkenah, ug sa dios ni Libnah, ug sa dios ni Mahmackrah, ug sa dios ni Korash, ug sa dios ni Paraon, hari sa Ehipto;

7 Busa sila mibali sa ilang mga kasingkasing ngadto sa pagsakripisyo sa pagano diha sa paghalad sa ilang mga anak ngadto niini nga amang nga mga dios-dios, ug dili maminaw ngadto sa akong tingog, apan naninguha sa paghunos sa akong kinabuhi pinaagi sa kamot sa pari ni Elkenah. Ang pari ni Elkenah mao usab ang pari ni Paraon.

8 Karon, niini nga higayon kini mao ang nabatasan sa pari ni Paraon, ang hari sa Ehipto, sa paghalad diha sa altar nga gibuhat sa yuta sa Caldea, sa paghalad ngadto niini nga katingalahan nga mga dios, og mga lalaki, mga babaye, ug mga bata.

9 Ug nahinabo nga ang pari mihimo og usa ka halad ngadto sa dios ni Paraon, ug usab ngadto sa dios ni Shagreel, gani sunod sa mga paagi sa mga Ehiptohanon. Karon ang dios ni Shagreel mao ang adlaw.

10 Bisan ang halad—pasalamat sa usa ka bata gihalad sa pari ni Paraon diha sa altar diin nagbarug sa bungtod nga gitawag og Bungtod ni Potiphar, sa ulohan sa kapatagan sa Olishem.

11 Karon, kini nga pari mihalad niini nga altar og tulo ka mga birhen sa usa ka higayon, kinsa anak nga mga babaye ni Onitah, usa sa halangdon nga kaliwat gikan sa mga bat-ang ni aHam. Kini nga mga birhen gihalad tungod sa ilang mga hiyas; sila dili bmoyukbo aron sa pagsimba sa mga dios nga kahoy o bato, busa sila gipatay diha niini nga altar, ug kini gibuhat sunod sa paagi sa mga Ehiptohanon.

12 Ug nahinabo nga ang mga pari mipahamtang og kadaot ngari kanako, nga sila unta makapatay usab kanako, ingon sa ilang gibuhat niadto nga mga birhen diha niini nga altar; ug aron kamo adunay kahibalo niini nga altar, ako motudlo kaninyo ngadto sa hulagway sa sinugdanan niini nga talaan.

13 Kini gibuhat sunod sa porma sa usa ka higdaanan, ingon sa gibuhat sa mga taga-Caldea, ug kini mibarug sa atubangan sa mga dios ni Elkenah, Libnah, Mahmackrah, Korash, ug usab usa ka dios sama ni Paraon, ang hari sa Ehipto.

14 Aron kamo adunay pagsabut niini nga mga dios, ako mihatag kaninyo sa ilang hitsura diha sa mga hulagway sa sinugdanan, diin nga paagi sa mga hulagway mao ang gitawag sa mga taga-Caldea og Rahleenos, nga nagtimaan og hiroglepiko.

15 Ug sa diha nga sila mipataas sa ilang mga kamot ngari kanako, aron sila mohalad kanako ug mohunos sa akong kinabuhi, tan-awa, ako mipataas sa akong tingog ngadto sa Ginoo nga akong Dios, ug ang Ginoo amipatalinghug ug midungog, ug siya mipuno kanako uban sa panan-awon sa Makagagahum, ug ang anghel sa iyang atubangan mibarug sa akong kiliran, ug diha-diha bgihubad ang akong mga gapos;

16 Ug ang iyang tingog misulti ngari kanako: Abraham, Abraham, tan-awa, ang akong angalan mao si Jehova, ug Ako nakadungog kanimo, ug nanaog aron sa pagluwas kanimo, ug sa pagkuha kanimo pahilayo gikan sa balay sa imong amahan, ug gikan sa imong tanan nga mga kabanay, ngadto sa usa ka wala mailhi nga byuta diin ikaw wala mahibalo;

17 Ug kini tungod kay sila mipahilayo sa ilang mga kasingkasing gikan kanako, aron sa pagsimba sa dios ni Elkenah, ug sa dios ni Libnah, ug sa dios ni Mahmackrah, ug sa dios ni Korash, ug sa dios ni Paraon, hari sa Ehipto; busa Ako nanaog aron moduaw kanila, ug sa paglaglag kaniya kinsa mipataas sa iyang kamot batok kanimo, Abraham, akong anak, sa paghunos sa imong kinabuhi.

18 Tan-awa, Ako mogiya kanimo pinaagi sa akong kamot, ug Ako mokuha kanimo, aron pagbutang diha kanimo sa akong ngalan, bisan ang aPagkapari sa imong amahan, ug ang akong gahum maanaa ibabaw kanimo.

19 Ingon kini diha kang Noe mao usab diha kanimo; apan pinaagi sa imong pagpangalagad ang akong angalan mahibaloan sa yuta sa kahangturan, kay Ako mao ang imong Dios.

20 Tan-awa, ang Bungtod ni Potiphar anaa sa yuta sa aUr, sa Caldea. Ug ang Ginoo miguba sa altar ni Elkenah, ug sa mga dios sa yuta, ug sa hingpit milaglag kanila, ug mihampak sa pari nga siya namatay; ug dihay dako nga pagbangutan sa Caldea, ug usab sa hawanan ni Paraon; diin si Paraon magpaila sa hari pinaagi sa halangdon nga dugo.

21 Karon kini nga hari sa Ehipto mao ang usa ka kagikan sa mga bat-ang ni aHam, ug usa ka mag-aambit sa dugo sa mga btaga-Canaan pinaagi sa pagkatawo.

22 Gikan niini nga kaliwat mitungha ang tanan nga mga Ehiptohanon, ug sa ingon ang dugo sa mga taga-Canaan mipatunhay sa yuta.

23 Ang yuta sa aEhipto ingon nga nakaplagan og una sa usa ka babaye, kinsa anak nga babaye ni Ham, ug anak nga babaye ni Ehiptus, nga sa taga-Caldea nagtimaan nga Ehipto, nga nagtimaan niana nga gidili;

24 Sa diha nga kining babaye nakakaplag niini nga yuta kini diha sa ilawom sa tubig, kinsa sa pagkahuman mipahiluna sa iyang anak nga mga lalaki diha niini; ug sa ingon, gikan ni Ham, mitungha kana nga kaliwat nga mipatunhay sa tunglo diha sa yuta.

25 Karon ang una nga panggamhanan sa Ehipto gitukod ni Paraon, ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Ehiptus, ang anak nga babaye ni Ham, ug kini sunod sa paagi sa panggamhanan ni Ham, diin patriyarkal.

26 Si Paraon, nga usa ka matarung nga tawo, mitukod sa iyang gingharian ug mihukom sa iyang mga katawhan sa maalamon ug makiangayon nga paagi sa iyang tanan nga mga adlaw, naninguha pag-ayo sa pagsunod niana nga kapunongan nga gitukod sa mga amahan sa una nga mga kaliwatan, sa mga adlaw sa una nga patriyarkal nga pagmando, gani sa pagmando ni Adan, ug usab ni Noe, iyang amahan, kinsa mipanalangin kaniya uban sa mga apanalangin sa yuta, ug uban sa mga panalangin sa kaalam, apan gitunglo siya kalabut sa Pagkapari.

27 Karon, si Paraon ingon nga gikan sa mao nga kaliwat diin siya dili makaangkon sa katungod sa aPagkapari, bisan pa ang mga Paraon malipayon nga moangkon niini gikan ni Noe, pinaagi ni Ham, busa ang akong amahan nadani sa ilang pagsimba sa mga dios-dios.

28 Apan ako maninguha, sa umaabut, sa paghulagway sa kronolohiya balik gikan sa akong kaugalingon ngadto sa sinugdanan sa paglalang, kay ang mga atalaan miabut sa akong mga kamot, diin ako mihupot hangtud niini nga panahon.

29 Karon, human ang pari ni Elkenah gihampak nga siya namatay, dihay miabut nga usa ka katumanan niadto nga mga butang diin giingon ngari kanako mahitungod sa yuta sa Caldea, nga kinahanglan adunay kagutom sa yuta.

30 Sumala niana ang kagutom midagsang sa tibuok yuta sa Caldea, ug ang akong amahan naguol pag-ayo tungod sa kagutom, ug siya naghinulsol sa dautan nga iyang gitumong batok kanako, sa paghunos sa akong akinabuhi.

31 Apan ang mga talaan sa mga amahan, gani ang mga patriyarka, kalabut sa katungod sa Pagkapari, ang Ginoo nga akong Dios mipatunhay dinhi sa akong kaugalingon nga mga kamot; busa ang kahibalo sa sinugdanan sa paglalang, ug usab sa mga aplaneta, ug sa mga bitoon, ingon nga sila gipahibalo ngadto sa mga amahan, ako mitipig gani hangtud niini nga mga adlaw, ug ako maninguha sa pagsulat sa uban niini nga mga butang dinhi niini nga talaan, alang sa kaayohan sa akong kaliwatan nga mosunod kanako.