Mga Kasulatan
Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1


Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

History of the Church, Bolumen 4, Mga pahina 535 ngadto sa 541

Kapitulo 1

1 Kami anagtuo sa bDios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang cAnak, si Jesukristo, ug sa dEspiritu Santo.

2 Kami nagtuo nga ang mga tawo pagasilotan sa ilang akaugalingon nga mga sala, ug dili tungod sa mga bkalapasan ni Adan.

3 Kami nagtuo nga pinaagi sa aPag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga bmaluwas, pinaagi sa cpagsunod sa mga dbalaod ug mga eordinansa sa Ebanghelyo.

4 Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan ug mga aordinansa sa Ebanghelyo mao ang: una, bHugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo; ikaduha, cPaghinulsol; ikatulo, dBunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa ekapasayloan sa mga sala; ikaupat, Pagpandong sa mga fkamot alang sa mga ggasa sa Espiritu Santo.

5 Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud apagatawgon sa Dios, pinaagi sa bpagpanagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga ckamot niadto kinsa adunay dpagtugot, sa epagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga fordinansa niini.

6 Kami nagtuo sa sama nga akapunongan nga diha sa Karaan nga Simbahan, sa ato pa, ang mga bapostoles, mga cpropeta, mga dpastor, mga magtutudlo, mga eebanghelista, ug uban pa.

7 Kami nagtuo sa agasa sa mga bpinulongan, cpagpanagna, dpagpadayag, mga epanan-awon, fpagpang-ayo, gpagpanghubad sa mga pinulongan, ug uban pa.

8 Kami nagtuo sa aBiblia nga bpulong sa Dios kon kini ctukma nga pagkahubad; kami nagtuo usab sa dBasahon ni Mormon nga pulong sa Dios.

9 Kami nagtuo sa tanan nga agipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, ug kami nagtuo nga siya bmopadayag pa og daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios.

10 Kami nagtuo sa tinuod nga apanagtigum sa Israel ug sa pagpahiuli sa bNapulo ka mga Tribo; nga ang cZion (ang Bag-ong Jerusalem) pagatukuron diha sa kayutaan sa America; nga si Kristo dmohari dinhi sa yuta; ug, nga ang yuta epagabag-ohon ug makadawat sa iyang fparaisohanon nga ghimaya.

11 Kami nag-angkon sa akahigayunan sa pagsimba sa Dios nga Makagagahum sumala sa bpagmando sa among kaugalingon nga ctanlag, ug nagtugot sa tanan nga mga tawo sa sama nga kahigayunan, sa dpagpasimba kanila sa bisan unsa nga paagi, asa, o unsa ang ilang buot simbahon.

12 Kami nagtuo sa kamandoan ubos sa mga hari, presidente, mga magmamando, ug sa mga maghuhukom, sa pagsunod; pagtahud; ug sa paghupot sa abalaod.

13 Kami nagtuo sa apagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, bpagkaputli, pagkamanggiloloy-on, mahiyason ug sa cpagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo; sa pagkatinuod, kami mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa dtambag ni Pablo—Kami nagtuo sa tanan nga mga butang, kami enaglaum sa tanan nga mga butang, kami fnakalahutay sa daghan nga mga butang, ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kon adunay mga butang nga gmahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.

Joseph Smith.