Mga Kasulatan
Pasiuna


Pasiuna

Ang Perlas nga Labing Bililhon mao ang usa ka pinili sa mga pinili nga basahon nga naghisgot mahitungod sa daghan nga makahuluganon nga mga aspekto sa hugot nga pagtuo ug doktrina sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini nga mga butang gihimo ni Propeta Joseph Smith ug gimantala sa mga peryodiko sa Simbahan sa iyang panahon.

Ang una nga tinigum sa mga basahon nga nagdala sa ulohan Perlas nga Labing Bililhon gihimo sa 1851 ni Elder Franklin D. Richards, niana nga higayon usa ka sakop sa Konseho sa Napulog Duha ug presidente sa Misyon sa Britanya. Ang katuyoan niini mao ang paghimo sa labing masayon sa pipila ka mahinungdanon nga mga artikulo nga may ka kulang sa sirkulasyon sa panahon ni Joseph Smith. Samtang ang pagpasakop sa Simbahan nagkadaghan sa tibuok Uropa ug America, dihay panginahanglan nga himoon kini nga mga butang nga magamit. Ang Perlas nga Labing Bililhon nahimo nga gigamit pag-ayo ug sunod niana nahimo nga usa ka sumbanan nga basahon sa Simbahan pinaagi sa pagduso sa Unang Kapangulohan ug sa kinatibuk-an nga komperensya sa dakbayan sa Salt Lake niadtong 10 sa Oktubre 1880.

Daghan nga mga pag-usab ang nahimo sa mga sulod sumala sa gipangayo sa mga kinahanglan sa Simbahan. Sa 1878 mga bahin sa Basahon ni Moises nga wala mahilakip sa una nga edisyon gidugang. Sa 1902 may mga bahin sa Perlas nga Labing Bililhon nga managsama og hilisgutan nga usab gimantala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad gikuha. Paghan-ay ngadto sa mga kapitulo ug bersikulo, uban sa mga sinulat sa ubos sa panid, nahimo sa 1902. Ang una nga pagmantala sa gidoble nga kolum nga mga pahina, nga may indeks, nahimo sa 1921. Walay lain nga mga pag-usab ang nahimo hangtud sa Abril 1976, sa diha nga ang duha ka mga butang sa pagpadayag gidugang. Sa 1979 kining duha ka mga butang gikuha gikan sa Perlas nga Labing Bililhon ug gibutang sa Doktrina ug mga Pakigsaad, diin sila karon makita ingon nga mga seksyon 137 ug 138. Sa karon nga edisyon pipila ka mga kausaban ang gihimo aron paghimo sa basahon nga mahiuyon uban sa nag-una nga mga kalig-unan.

Ang mosunod mao ang usa ka mubo nga pasiuna sa bag-o nga mga sulod:

  • Mga Pinili gikan sa Basahon ni Moises. Usa ka kinuha gikan sa basahon sa Genesis sa Hinubad nga Biblia ni Joseph Smith, diin iyang gisugdan sa Hunyo 1830 (History of the Church, 1:98–101, 131–139).

  • Ang Basahon ni Abraham. Usa ka hinubad gikan sa pipila ka mga Ehiptohanon nga mga papyrus nga miabut ngadto sa mga kamot ni Joseph Smith sa 1835, naglakip sa mga sinulat sa patriyarka nga si Abraham. Ang hinubad gimantala sa sinumpay-sumpay diha sa Times and Seasons sugod sa 1 sa Marso 1842, sa Nauvoo, Illinois. (History of the Church, 4:519–534.)

  • Joseph Smith—Mateo. Usa ka kinuha gikan sa pagpamatuod ni Mateo diha sa hinubad ni Joseph Smith sa Biblia (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 45:60–61 alang sa balaan nga sugo sa pagsugod sa paghubad sa Bag-ong Tugon).

  • Joseph Smith—Kasaysayan. Mga kinutlo gikan kang Joseph Smith nga opisyal nga pagpamatuod ug kasaysayan, nga iyang giandam sa 1838 ug diin gimantala sa sinumpay-sumpay diha sa Times and Seasons sa Nauvoo, Illinois, sugod sa 15 sa Marso, 1842 (History of the Church, 1:1–44).

  • Ang Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Usa ka pahayag ni Joseph Smith nga gimantala diha sa Times and Seasons sa 1 sa Marso 1842, inubanan sa usa ka mubo nga kasaysayan sa Simbahan nga gibantug og ang Wentworth Letter (History of the Church, 4:535–541).