ulohan nga pahina
  Footnotes
  Theme

  Ang
  Perlas nga
  Labing Bililhon

  Usa ka Pinili Gikan sa mga Pagpadayag,
  Mga Hinubad, ug Mga Pagsaysay ni
  Joseph Smith
  Ang Unang Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag Ngadto sa
  Ang Simbahan ni Jesukristo sa
  mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

  Gimantala sa
  Ang Simbahan ni Jesukristo
  Sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

  Dakbayan sa Salt Lake, TBA 1998