Mga Kasulatan
ulohan nga pahina


Ang
Perlas nga
Labing Bililhon

Usa ka Pinili Gikan sa mga Pagpadayag,
Mga Hinubad, ug Mga Pagsaysay ni
Joseph Smith
Ang Unang Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag Ngadto sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Gimantala sa
Ang Simbahan ni Jesukristo
Sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Dakbayan sa Salt Lake, TBA 1998