Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 137
nahauna sunod


Seksyon 137

Usa ka panan-awon gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, diha sa templo sa Kirtland, Ohio, 21 sa Enero 1836 (History of the Church, 2:380–381). Ang higayon mao ang pagdumala sa mga ordinansa sa pagtuga sumala sa ilang pagpadayag.

1–6, Ang Propeta nakakita sa iyang igsoong lalaki nga si Alvin didto sa celestial nga gingharian; 7–9, Ang doktrina sa kaluwasan alang sa mga patay gipadayag; 10, Tanan nga mga bata maluwas didto sa celestial nga gingharian.

1 Ang mga alangit naabli diha kanamo, ug ako nakasud-ong sa bcelestial nga gingharian sa Dios, ug ang himaya niana, kon diha sa clawas o gawas sa lawas ako dili makasulti.

2 Ako nakakita sa talagsaon nga katahum sa aganghaan pinaagi diin ang mga manununod niana nga gingharian mosulod, diin sama ngadto sa usa ka nagtuyok nga mga bsiga sa kalayo;

3 Usab ang amahimayaon nga trono sa Dios, diin diha naglingkod ang bAmahan ug ang cAnak.

4 Ako nakakita sa matahum nga mga dalan niana nga gingharian, nga may panagway sa gitaklap nga abulawan.

5 Ako nakakita sa Amahan nga si aAdan ug bAbraham; ug sa akong camahan ug dinahan; sa akong igsoon nga lalaki nga si eAlvin, nga sa dugay na nahikatulog;

6 Ug katingalahan giunsa kini nga siya nakakuha og akabilin niana nga gingharian, nakakita nga siya mibiya niini nga kinabuhi sa wala pa ang Dios makapahimutang sa iyang kamot aron pagpundok sa Israel sa bikaduha nga higayon, ug wala pa cmabunyagi alang sa kapasayloan sa mga sala.

7 Sa ingon miabut ang atingog sa Ginoo ngari kanako, miingon: Tanan kinsa namatay, nga bwalay kahibalo niini nga ebanghelyo, kinsa unta makadawat niini kon sila gitugutan pa sa pagpabilin, mahimo nga cmanununod sa dcelestial nga gingharian sa Dios;

8 Usab ang tanan nga mamatay sukad karon nga walay kahibalo niini, kinsa makadawat aunta niini sa ilang tibuok nga kasingkasing, mahimo nga manununod niana nga gingharian;

9 Kay Ako, ang Ginoo, amohukom sa tanan nga mga tawo sumala sa ilang mga bbuhat, sumala sa ctinguha sa ilang mga kasingkasing.

10 Ug Ako usab nakasud-ong nga ang tanan nga mga bata kinsa namatay sa wala pa sila moabut sa apanuigon sa pagkamay-tulubagon bmaluwas diha sa celestial nga gingharian sa langit.