Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 94
nahauna sunod


Seksyon 94

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 6 sa Mayo 1833 (History of the Church, 1:346–347). Sila si Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, ug si Jared Carter ang natudlo nga usa ka komite sa pagtukod sa gambalay sa Simbahan.

1–9, Usa ka sugo mahitungod sa pagtukod og usa ka balay alang sa buhat sa Kapangulohan; 10–12, Usa ka balay nga imprintahanan pagatukuron; 13–17, Uban nga mga kabilin gigahin.

1 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga ahigala, usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo, nga kamo mosugod og usa ka buhat sa paglaraw ug sa pagpangandam sa usa ka sinugdanan ug tukuranan sa dakbayan sa bistaka sa Zion, dinhi sa yuta sa Kirtland, sugod diha sa akong balay.

2 Ug tan-awa, kini kinahanglan nga mahimo sumala sa asumbanan nga Ako mihatag nganha kaninyo.

3 Ug himoa nga ang una nga lote sa habagatan ipahinungod ngari kanako alang sa pagtukod sa usa ka balay alang sa kapangulohan, alang sa buluhaton sa kapangulohan, diha sa pagdawat sa mga pagpadayag; ug alang sa buluhaton sa pagpangalagad sa akapangulohan, diha sa tanan nga mga butang mahitungod sa simbahan ug sa gingharian.

4 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini pagatukuron sa kalim-an ug lima ug kan-uman ug lima ka mga tiil ang gilapdon niini ug ang gitas-on niini, diha sa sulod nga korte.

5 Ug adunay usa ka ubos nga korte ug usa ka taas nga korte, sumala sa sumbanan nga ihatag nganha kaninyo sa umaabut.

6 Ug kini ipahinungod ngadto sa Ginoo, gikan sa tukuranan niini, sumala sa kapunongan sa gahum sa pagkapari, sumala sa sumbanan nga ihatag nganha kaninyo sa umaabut.

7 Ug ang kinatibuk-an niini ipahinungod ngadto sa Ginoo alang sa buhat sa kapangulohan.

8 Ug dili ninyo itugot nga adunay amahugaw nga butang nga mosulod niini; ug ang akong bhimaya anaa dinha, ug ang akong pagtambong anaa dinha.

9 Apan kon adunay mosulod niini nga bisan unsa nga amahugaw nga butang, ang akong himaya mawala dinha; ug ang akong pagtambong dili moduol ngadto niini.

10 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang ikaduha nga lote sa habagatan kinahanglan ipahinungod ngari kanako alang sa pagtukod og usa ka balay ngari kanako, alang sa buhat sa apag-imprinta sa bgihubad nga akong mga kasulatan, ug sa tanan nga mga butang bisan unsa nga Ako mosugo kaninyo.

11 Ug kini kalim-an ug lima ug kan-uman ug lima ka mga tiil ang gilapdon niini ug ang gitas-on niini, diha sa sulod nga korte; ug kini adunay usa ka ubos ug usa ka taas nga korte.

12 Ug ang kinatibuk-an niini nga balay ipahinungod ngadto sa Ginoo gikan sa tukuranan niini, alang sa buhat sa pag-imprinta, sa tanan nga mga butang bisan unsa nga Ako mosugo kaninyo, sa pagkabalaan, walay lama, sumala sa sumbanan, diha sa tanan nga mga butang ingon nga kini gihatag nganha kaninyo.

13 Ug sa ikatulong lote makadawat ang akong sulugoon nga si Hyrum Smith nga iyang kabilin.

14 Ug sa una ug sa ikaduha nga mga lote sa amihanan makadawat ang akong mga sulugoon nga sila si Reynolds Cahoon ug Jared Carter nga ilang mga kabilin—

15 Aron sila mohimo sa mga buhat nga Ako mitudlo ngadto kanila, nga mahimo nga usa ka komite sa pagtukod sa akong mga balay, sumala sa sugo, diin Ako, ang Ginoo nga Dios, naghatag nganha kaninyo.

16 Kining duha ka mga balay dili pagatukuron hangtud Ako mohatag nganha kaninyo og sugo mahitungod kanila.

17 Ug karon Ako dili na mohatag nganha kaninyo og labaw pa niini sa pagkakaron. Amen.