Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 132
nahauna sunod


Seksyon 132

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, natala sa 12 sa Hulyo 1843, kalabut sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, naglakip sa walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon, ingon usab sa dinaghan nga mga asawa (History of the Church, 5:501–507). Bisan pa og ang pagpadayag natala sa 1843, kini tataw nga gikan sa masaysayon nga mga talaan nga ang mga doktrina ug mga baruganan nga nahiapil niini nga pagpadayag nasayran sa Propeta sukad pa sa 1831.

1–6, Kahimayaan maangkon pinaagi sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad; 7–14, Ang mga kinahanglanon ug mga kondisyon niana nga pakigsaad gipahayag; 15–20, Ang celestial nga kaminyoon ug ang pagpadayon sa pundok sa banay makapahimo sa mga tawo nga mahimo nga mga dios; 21–25, Ang higpit ug pig-ot nga agianan padulong ngadto sa kinabuhi nga dayon; 26–27, Ang balaod gihatag kalabut sa pagpanamastamas batok sa Espiritu Santo; 28–39, Mga saad ug walay katapusan nga pagbaton og anak ug kahimayaan gihimo ngadto sa mga propeta ug mga Santos sa tanan nga mga panahon; 40–47, Si Joseph Smith gihatagan sa gahum sa pagbugkos ug pagsilyo dinhi sa kalibutan ug didto sa langit; 48–50, Ang Ginoo misilyo diha kaniya sa iyang kahimayaan; 51–57, Si Emma Smith gitambagan nga magmatinud-anon ug magmatinuoron; 58–66, Mga balaod nga modumala sa dinaghan nga mga asawa gipahayag.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo akong sulugoon, Joseph, sa ingon nga ikaw nagpakisayud sa akong kamot aron masayud ug makasabut diin Ako, ang Ginoo, naghatag og kaangayan sa akong mga sulugoon nga sila si Abraham, Isaac, ug Jacob. Ingon usab ni Moises, David ug Solomon, akong mga sulugoon, ingon kalabut sa baruganan ug doktrina sa ilang pagbaton ug daghan nga mga aasawa ug mga puyo-puyo—

2 Tan-awa, ug sud-onga, Ako mao ang Ginoo nga imong Dios, ug motubag kaninyo mahitungod niini nga butang.

3 Busa, aandama ang imong kasingkasing sa pagdawat ug pagsunod sa mga sugo nga hapit na Ako mohatag nganha kaninyo; alang niadtong tanan kinsa nakabaton niini nga balaod nga gipadayag ngadto kanila kinahanglan nga mosunod niini nga balaod.

4 Kay tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa bag-o ug usa ka walay katapusan nga apakigsaad; ug kon ikaw dili mosunod niana nga pakigsaad, niana ikaw bsilotan; kay walay usa nga cmakasalikway niini nga pakigsaad ug matugutan sa pagsulod ngadto sa akong himaya.

5 Alang sa tanan kinsa may apanalangin sa akong mga kamot kinahanglan nga motuman sa bbalaod nga gitudlo alang niana nga panalangin, ug sa mga kinahanglanon niini, ingon nga gitukod sa wala pa ang katukuran sa kalibutan.

6 Ug ingon nga kalabut sa bag-o ug awalay katapusan nga pakigsaad, kini natukod alang sa kahingpitan sa akong bhimaya; ug siya nga modawat sa kahingpitan niini kinahanglan nga mosunod sa balaod, o siya pagasilotan, miingon ang Ginoong Dios.

7 Ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang mga akinahanglanon niini nga balaod mao kini: Ang tanan nga mga pakigsaad, mga kasabutan, mga kauyonan, mga katungdanan, mga bpanumpa, mga binuhatan, mga kabanay, mga pagkakauban, o mga paglaum, nga wala nahimo ug nasulod ngadto ug cnabugkos pinaagi sa dEspiritu Santo sa saad, kaniya kinsa nadihogan, ingon nga alang karon ug alang sa tanan nga kahangturan, ug kana usab nga labing balaan, pinaagi sa epagpadayag ug sugo pinaagi sa paagi sa akong pinili, kinsa Ako mitudlo sa ibabaw sa yuta sa paghupot niini nga gahum (ug Ako mitudlo sa akong sulugoon nga si Joseph sa paghupot niini nga gahum sa katapusan nga mga adlaw, ug wala gayud gawas sa usa sa ibabaw sa yuta sa matag higayon kang kinsa kini nga gahum ug mga fyawe niini nga pagkapari natugyan), walay sangputanan, hiyas o kusog dinhi o human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay; kay ang tanan nga mga kasabutan nga wala mabuhat ngadto niini nga katuyoan adunay katapusan kon ang mga tawo patay na.

8 Tan-awa, ang akong balay mao ang balay sa kahusay, miingon ang Ginoong Dios, ug dili usa ka balay sa kagubot.

9 Ako ba modawat sa usa ka ahalad, miingon ang Ginoo, nga wala mahimo diha sa akong ngalan?

10 O Ako ba modawat gikan sa inyong mga kamot niana diin Ako wala amisugo?

11 Ug Ako motudlo nganha kaninyo, miingon ang Ginoo, gawas kini pinaagi sa balaod, gani ingon nga Ako ug ang akong Amahan ana-orden nganha kaninyo, sa wala pa ang kalibutan?

12 Ako ang Ginoo nga inyong Dios; ug Ako mohatag nganha kaninyo niini nga sugo—nga walay tawo nga amakaadto ngadto sa Amahan gawas pinaagi kanako o pinaagi sa akong pulong, nga mao ang akong balaod, miingon ang Ginoo.

13 Ug ang matag butang nga anaa sa kalibutan, bisan kon kini na-orden sa mga tawo, pinaagi sa mga trono, o sa mga kayutaan, o sa mga kagamhanan, o sa mga butang nga gibantug, bisan unsa sila, nga dili pinaagi kanako o pinaagi sa akong pulong, miingon ang Ginoo, pagalumpagon ug adili molungtad human ang mga tawo mamatay, ni diha ni human sa pagkabanhaw, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

14 Kay bisan unsa nga mga butang magpabilin pinaagi kanako; ug bisan unsa nga butang nga dili pinaagi kanako pagauyugon ug pagalaglagon.

15 Busa, kon ang tawo amangasawa dinhi sa kalibutan, ug siya nakigminyo kaniya nga dili pinaagi kanako ni pinaagi sa akong pulong, ug siya nagpakigsaad kaniya hangtud siya ania sa kalibutan, ug siya ngadto kaniya, ang ilang pakigsaad ug kaminyoon walay kahulugan sa panahon nga sila mamatay, ug sa panahon nga sila wala na sa kalibutan; busa, sila dili ubos sa lagda sa bisan unsa nga balaod sa panahon nga sila wala na sa kalibutan.

16 Busa, sa panahon nga sila wala na sa kalibutan sila wala maminyo ni gihatag ngadto sa akaminyoon; apan gitudlo nga mga banghel didto sa langit, diin nga mga anghel mga sulugoon sa pagpangalagad, sa pag-alagad alang niadto kinsa mga takus sa labaw pa, ug usa ka naghingapin, ug usa ka walay katapusan nga sukod sa himaya.

17 Kay kini nga mga anghel wala mosunod sa akong balaod; busa sila dili mouswag, apan magpabilin nga linain ug mag-inusara, walay kahimayaan, diha sa ilang luwas nga kahimtang, ngadto sa tanan nga kahangturan; ug karon dili mga dios; apan mga anghel sa Dios hangtud sa hangtud.

18 Ug usab sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang tawo mangasawa, ug mohimo og pakigsaad uban kaniya karon ug alang sa tanan nga kahangturan, kon kana nga pakigsaad dili pinaagi kanako o pinaagi sa akong pulong, nga mao ang akong balaod, ug dili binugkos pinaagi sa Espiritu Santo sa saad, pinaagi kaniya kinsa Ako midihog, ug mitudlo, ngadto niini nga gahum, niana kini walay bili ni kapuslanan sa panahon nga sila wala na sa kalibutan, tungod kay sila wala mahiusa pinaagi kanako, miingon ang Ginoo, ni pinaagi sa akong pulong; sa panahon nga sila wala na sa kalibutan kini dili madawat didto, tungod kay ang mga anghel ug mga dios gitudlo didto pinaagi kang kinsa sila dili mahimo nga moagi; sila dili, busa, makapanunod sa akong himaya; kay ang akong balay usa ka balay sa kahusay; miingon ang Ginoong Dios.

19 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang tawo mangasawa pinaagi sa akong pulong, nga mao ang akong balaod, ug pinaagi sa abag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, ug bgibugkos ngadto kanila pinaagi sa Balaan nga Espiritu sa csaad, pinaagi kaniya kinsa nadihogan, ngadto kang kinsa Ako mitudlo niini nga gahum ug mga dyawe niini nga pagkapari; ug kini isulti ngadto kanila—Kamo mobangon sa unang pagkabanhaw; ug kon kini human sa unang pagkabanhaw, sa sunod nga pagkabanhaw; ug makapanunod og mga etrono, mga gingharian, mga kayutaan, ug mga kagamhanan, kamandoan, tanan nga mga kahitas-an ug mga kahiladman—niana kini isulat diha sa fBasahon sa Kinabuhi sa Kordero, aron siya dili makahimo sa pagpatay diin makapaagas og dugo sa walay sala, ug kon ikaw mosunod sa akong pakigsaad, ug dili mobuhat og pagbuno ug pagpaagas sa dugo sa walay sala kini pagahimoon ngadto kanila sa tanan nga mga butang bisan unsa ang akong sulugoon mobutang diha kanila, karon ug hangtud sa tanan nga kahangturan; ug walay kapuslanan sa panahon nga sila wala na sa kalibutan; ug sila moagi sa mga anghel, ug sa mga dios, diin gipahimutang didto, diha sa ilang gpagkahimaya ug himaya sa tanan nga mga butang, ingon nga nabugkos diha sa ilang mga ulo, diin nga himaya mao ang kahingpitan ug pagpadayon sa mga binhi hangtud sa hangtud.

20 Niana sila mga dios, tungod kay sila walay katapusan; busa sila gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan, tungod kay sila nagpadayon; niana sila labaw sa tanan, tungod kay ang tanan nga mga butang alagad ngadto kanila. Niana sila mga adios, tungod kay sila aduna sa btanan nga gahum, ug ang mga anghel mga alagad ngadto kanila.

21 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, gawas kon kamo mosunod sa akong abalaod kamo dili makakab-ut niini nga himaya.

22 Kay ahigpit ang pultahan, ug pig-ot ang bagianan nga padulong ngadto sa kahimayaan ug sa pagpadayon sa ckinabuhi, ug pipila diha ang nakakita niini tungod kay kamo wala modawat kanako diha sa kalibutan ni kamo nakaila kanako.

23 Apan kon kamo midawat kanako diha sa kalibutan, niana kamo nakaila kanako, ug modawat sa inyong kahimayaan; nga ahain Ako anaa usab kamo.

24 Mao kini ang akinabuhi nga walay katapusan—aron makaila sa bugtong nga maalamon ug tinuod nga Dios, ug Jesukristo, kinsa siya bmipadala. Ako mao siya. Busa, dawat kamo, sa akong balaod.

25 aDako ang pultahan, ug lapad ang dalan nga padulong ngadto sa mga bkamatayon; ug daghan ang misulod niini, tungod kay sila wala cmodawat kanako, ni sila misunod sa akong balaod.

26 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kon ang tawo mangasawa sumala sa akong pulong, ug sila nabugkos sa aBalaan nga Espiritu sa saad, sumala sa akong pagtudlo, ug ang lalaki o babaye nga makasala o makalapas sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad sa bisan unsa nga sala, ug tanan nga matang sa mga pagpanamastamas, ug kon sila dili bmopatay diin sila mopaagas og dugo sa walay sala, sila moatubang sa una nga pagkabanhaw, ug mosulod ngadto sa ilang kahimayaan; apan sila pagalaglagon diha sa unod, ug citugyan ngadto sa gahum ni dSatanas ngadto sa adlaw sa katubsanan, miingon ang Ginoong Dios.

27 Ang apagpanamastamas batok sa Espiritu Santo, diin bdili mapasaylo dinhi sa kalibutan ni gawas sa kalibutan, nga kamo nakapatay diin nakapaagas kamo og dugo sa walay sala, ug mitabang sa pagdala sa akong kamatayon, human kamo makadawat sa akong bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, miingon ang Ginoong Dios; ug siya nga dili mosunod niini nga balaod dili gayud makasulod ngadto sa akong himaya, apan cpagasilotan, miingon ang Ginoo.

28 Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ug mohatag nganha kaninyo sa balaod sa akong Balaan nga Pagkapari, ingon nga gi-orden pinaagi kanako ug sa akong Amahan sa wala pa ang kalibutan.

29 Si aAbraham nakadawat sa tanan nga mga butang, bisan unsa ang iyang nadawat, pinaagi sa pagpadayag ug sugo, pinaagi sa akong pulong, miingon ang Ginoo, ug misulod ngadto sa iyang kahimayaan ug milingkod diha sa iyang trono.

30 Si Abraham nakadawat og mga asaad mahitungod sa iyang binhi, ug sa bunga sa iyang mga bbat-ang—kang kinsa nga mga bat-ang kamo gikan, nga mao, akong sulugoon nga si Joseph—diin mopadayon samtang sila anaa pa sa kalibutan; ug ingon mahitungod ni Abraham ug sa iyang binhi, gawas sa kalibutan sila magpadayon; diha sa kalibutan ug gawas sa kalibutan sila magpadayon ingon sa mga cbitoon nga dili maihap; o, kon kamo moihap sa balas sa baybayon dili kamo makaihap kanila.

31 Kini nga saad inyo usab, tungod kay kamo gikan kang aAbraham, ug ang saad nahimo ngadto ni Abraham; ug pinaagi niini nga balaod mao ang pagpadayon sa mga buhat sa akong Amahan, diin siya mihimaya sa iyang kaugalingon.

32 Panglakaw kamo, busa, ug buhata ang mga agibuhat ni Abraham; sulod kamo sa akong balaod ug kamo maluwas.

33 Apan kon kamo dili mosulod ngadto sa akong balaod dili kamo makadawat sa saad sa akong Amahan, diin siya mihimo ngadto ni Abraham.

34 Ang Dios amisugo ni Abraham, ug ni bSara sa paghatag ni cAgar ngadto ni Abraham aron pangasaw-on. Ug ngano nga siya mihimo niini? Tungod kay kini ang balaod; ug gikan ni Agar mitungha ang daghan nga mga katawhan. Kini, busa, natuman, diha sa uban nga mga butang, ang mga saad.

35 Busa, si Abraham ubos ba sa silot? Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Dili; kay Ako, ang Ginoo, amisugo niini.

36 Si Abraham agisugo sa paghalad sa iyang anak nga si bIsaac; bisan pa niana, nahisulat kini: Dili ikaw cmagpatay. Si Abraham, bisan pa niana, wala mobalibad, ug giisip kini nga dmatarung ngadto kaniya.

37 Si Abraham nakadawat ug mga apuyo-puyo, ug mihatag sila kaniya og mga anak; ug kini giisip nga matarung ngadto kaniya, tungod kay gihatag sila ngadto kaniya, ug siya nagpuyo sa akong balaod; ingon usab ni Isaac ug bJacob nga wala mohimo og lain nga mga butang gawas niana nga gisugo kanila; ug tungod kay sila wala mohimo og lain nga mga butang gawas niana nga gisugo kanila, sila makasulod ngadto sa cilang kahimayaan, sumala sa mga saad, ug molingkod diha sa mga trono, ug dili mga anghel apan mga dios.

38 Si aDavid usab nakadawat og bdaghan nga mga asawa ug mga puyo-puyo, ug usab si Solomon ug Moises nga akong mga sulugoon, ingon usab sa akong daghan pa nga mga sulugoon, gikan sa sinugdanan sa paglalang hangtud niini nga panahon; ug sila wala gayud makasala gawas niadto nga mga butang diin sila wala modawat gikan kanako.

39 Ang mga asawa ug mga puyo-puyo ni David agihatag ngadto kaniya gikan kanako, pinaagi sa kamot ni Nathan, nga akong sulugoon, ug ang uban nga mga propeta kinsa may mga byawe niini nga gahum; ug wala niini nga mga butang siya nakasala batok kanako gawas sa hitabo ni cUria ug sa iyang asawa; ug, busa siya napukan gikan sa iyang kahimayaan, ug nakadawat sa iyang bahin; ug siya dili makapanunod kanila gawas sa kalibutan, kay Ako dmihatag kanila ngadto sa lain, miingon ang Ginoo.

40 Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ug Ako mohatag nganha kanimo, akong sulugoon Joseph, usa ka katungdanan, ug aipahiuli ang tanan nga mga butang. Pangayo unsa ang imong buot pangayoon, ug kini ihatag nganha kanimo sumala sa akong pulong.

41 Ug sa ingon ikaw nagpakisayud mahitungod sa pagpanapaw, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, kon ang usa ka tawo makadawat og asawa sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, ug kon siya mouban sa lain nga lalaki, ug Ako wala mitudlo ngadto kaniya pinaagi sa balaan nga pagdihog, siya nakahimo og panapaw ug pagalaglagon.

42 Kon siya wala mosulod sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, ug siya mouban sa lain nga lalaki, siya anakapanapaw.

43 Ug kon ang iyang bana mouban sa lain nga babaye, ug siya ubos sa usa ka apanaad, siya nakasupak sa iyang panaad ug nakahimo og pagpanapaw.

44 Ug kon siya wala makapanapaw, apan walay sala ug wala makasupak sa iyang panaad, ug siya nasayud niini, ug Ako mopadayag niini nganha kanimo, akong sulugoon Joseph, niini ikaw makabaton og gahum, pinaagi sa gahum sa akong Balaan nga Pagkapari, sa pagdala kaniya ug paghatag kaniya ngadto kaniya nga wala makapanapaw apan anagmatinud-anon; kay siya pagahimoon nga tigmando ibabaw sa daghan.

45 Kay Ako motugyan nganha kanimo sa mga ayawe ug gahum sa pagkapari, diin Ako bmipahiuli sa tanan nga mga butang, ug ipahibalo nganha kanimo ang tanan nga mga butang sa tukma nga panahon.

46 Ug sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga bisan unsa ang imong abugkuson diha sa yuta pagabugkuson didto sa langit; ug bisan unsa ang imong bugkuson diha sa yuta, diha sa akong ngalan ug pinaagi sa akong pulong, miingon ang Ginoo, kini nabugkos sa gihapon didto sa mga langit; ug kang bisan kinsa nga mga sala nga ikaw bmopasaylo diha sa yuta pasayloon sa gihapon didto sa mga langit; ug kang bisan kinsa nga mga sala nga ikaw dili mopasaylo diha sa yuta dili pasayloon didto sa langit.

47 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon, si bisan kinsa nga imong panalanginan Ako mopanalangin, ug si bisan kinsa nga imong tungluhon Ako amotunglo, miingon ang Ginoo; kay Ako, ang Ginoo, mao ang inyong Dios.

48 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, akong sulugoon Joseph, nga bisan unsa ang imong ihatag diha sa yuta, ug ngadto ni bisan kinsa nga ikaw mohatag diha sa yuta, pinaagi sa akong pulong ug sumala sa akong balaod, pagaduawon sa mga panalangin ug dili mga tunglo, ug sa akong gahum, miingon ang Ginoo, ug walay panghimaraut diha sa yuta ug didto sa langit.

49 Kay Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug mag-uban kanimo gani ngadto sa akinatumyan sa kalibutan, ug hangtud sa tanan nga kahangturan; kay sa pagkatinuod Ako bmosilyo diha kanimo sa imong ckahimayaan, ug moandam og usa ka trono alang kanimo sa gingharian sa akong Amahan, uban ni Abraham nga imong damahan.

50 Tan-awa, Ako nakakita sa imong mga asakripisyo, ug mopasaylo sa imong tanan nga mga sala; Ako nakakita sa imong mga sakripisyo diha sa pagsunod niana ngadto diin Ako misulti kanimo. Lakaw, busa, ug Ako mangita og paagi sa imong pag-ikyas, ingon nga Ako bmidawat sa halad ni Abraham sa iyang anak nga si Isaac.

51 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo: Usa ka sugo Ako mohatag ngadto sa akong sulugoon nga babaye, nga si Emma Smith, nga imong asawa, kinsa Ako mihatag nganha kanimo, aron siya dili modawat ug dili moambit niana diin Ako misugo kanimo nga ihalad ngadto kaniya; kay Ako mihimo niini, miingon ang Ginoo, sa pagsulay kaninyong tanan, sama nga Ako mibuhat ngadto ni Abraham, ug aron Ako mangayo og usa ka halad sa imong kamot, pinaagi sa pakigsaad ug sakripisyo.

52 Ug himoa ang akong sulugoon nga babaye, nga si aEmma Smith, modawat niadtong tanan nga gihatag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, ug kinsa mahiyason ug limpyo diha sa akong atubangan; ug kadto kinsa dili limpyo sila ug miingon nga limpyo, pagalaglagon, miingon ang Ginoong Dios.

53 Kay Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug ikaw mosunod sa akong tingog; ug Ako mohatag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph nga siya pagahimoon nga tigdumala sa daghan nga mga butang; kay siya anagmatinud-anon sa pipila ka mga butang, ug gikan karon Ako molig-on kaniya.

54 Ug Ako mosugo sa akong sulugoon nga babaye, nga si Emma Smith, sa pagsunod ug pag-unong ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, ug sa walay nay lain. Apan kon siya dili mosunod niini nga sugo siya pagalaglagon, miingon ang Ginoo; kay Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug molaglag kaniya kon siya dili mosunod sa akong balaod.

55 Apan kon siya dili mosunod niini nga sugo, niini ang akong sulugoon nga si Joseph mohimo sa tanan nga mga butang alang kaniya, gani ingon sa iyang gisulti; ug Ako mopanalangin kaniya ug mopadaghan kaniya og mohatag ngadto kaniya og agatusan ka pilo-pilo dinhi niini nga kalibutan, sa mga amahan, ug sa mga inahan, mga igsoon nga lalaki ug babaye, mga balay ug mga yuta, mga asawa ug mga anak, ug mga korona sa bkinabuhi nga dayon didto sa walay katapusan nga mga kalibutan.

56 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon, himoa ang akong sulugoon nga babaye nga amopasaylo sa akong sulugoon nga si Joseph sa iyang mga kalapasan; ug niini siya mapasaylo sa iyang kalapasan, diin siya nakalapas batok kanako; ug Ako, ang Ginoo nga inyong Dios, mopanalangin kaniya, ug mopadaghan kaniya, ug mohimo sa iyang kasingkasing nga malipay.

57 Ug usab, Ako moingon, ayaw himoa ang akong sulugoon nga si Joseph nga mobaligya sa iyang kabtangan nga anaa sa iyang mga kamot, basin pa unya ang kaaway moabut ug molaglag kaniya; kay si Satanas anagtinguha sa paglaglag; kay Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug siya akong sulugoon; ug tan-awa, ug sud-onga, Ako mouban kaniya, sama nga Ako miuban ni Abraham, nga inyong amahan, gani ngadto sa iyang bpagkahimaya ug himaya.

58 Karon, ingon mahitungod sa balaod sa apagkapari, adunay daghan nga mga butang nga kalabut pa niana.

59 Sa pagkatinuod, kon ang tawo matawag sa akong Amahan, ingon ni aAaron, pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog, ug pinaagi sa iyang tingog nga nagpadala kanako, ug siya nga gitugahan sa mga byawe sa gahum niini nga pagkapari, kon siya mohimo og bisan unsa nga butang diha sa akong ngalan, ug sumala sa akong balaod ug pinaagi sa akong pulong, siya dili makahimo og sala, ug Ako mohatag og kaangayan kaniya.

60 Himoa nga walay usa, busa, mangita og sayop diha sa akong sulugoon nga si Joseph; kay Ako mohatag og kaangayan kaniya; kay siya mohimo sa sakripisyo nga Ako nangayo diha sa iyang mga kamot alang sa iyang mga kalapasan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

61 Ug usab, ingon kalabut sa balaod sa pagkapari—kon si bisan kinsa nga tawo nga mangasawa og dalaga nga abirhen, ug may tinguha sa pagpangasawa og blain, ug ang una mohatag sa iyang pag-uyon, ug kon siya mangasawa sa ikaduha, ug sila mga dalaga nga birhen, ug wala makigsabut og kaminyoon ngadto sa lain nga tawo, niana siya wala makasala; siya wala makapanapaw kay sila gihatag ngadto kaniya; kay siya wala makapanapaw niana diin iya ug dili sa lain.

62 Ug kon siya adunay napulo ka mga dalaga nga birhen nga gihatag ngadto kaniya pinaagi niini nga balaod, siya wala makapanapaw, kay sila iya, ug sila gihatag ngadto kaniya; busa siya wala makasala.

63 Apan kon ang usa o bisan hain sa napulo ka mga dalaga nga birhen, human siya mapangasawa, mouban og lain nga lalaki, siya nakapanapaw, ug pagalaglagon; kay sila gihatag ngadto kaniya aron amodaghan ug mopuno sa yuta, sumala sa akong sugo, ug sa pagtuman sa saad nga nahatag pinaagi sa akong Amahan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, ug sa ilang kahimayaan didto sa walay katapusan nga mga kalibutan, aron sila modala sa mga kalag sa mga tawo; kay niini magpadayon ang bbuhat sa akong Amahan, aron siya pagahimayaon.

64 Ug usab, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, bisan hain nga tawo kinsa adunay asawa, kinsa naghupot sa mga yawe niini nga gahum, ug siya motudlo ngadto kaniya sa balaod sa akong pagkapari, kalabut niini nga mga butang, niana siya motuo ug moalagad ngadto kaniya, o siya pagalaglagon, miingon ang Ginoo nga inyong Dios; kay Ako molaglag kaniya; kay Ako mopasidungog sa akong ngalan niadtong tanan kinsa modawat ug mosunod sa akong balaod.

65 Busa, kini makatarunganon ngari kanako, kon siya dili modawat niini nga balaod, alang kaniya sa pagdawat sa tanang mga butang bisan unsa nga, Ako, ang Ginoo nga iyang Dios, mohatag ngadto kaniya, tungod kay siya wala motuo ug moalagad ngadto kaniya sumala sa akong pulong; ug niini siya malapason; ug siya walay labut gikan sa balaod ni Sara, kinsa mialagad ngadto ni Abraham sumala sa balaod sa diha nga Ako misugo ni Abraham sa pagpangasawa ni Agar.

66 Ug karon, kalabut niini nga balaod, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, Ako mopadayag og daghan pa nganha kanimo, sa umaabut; busa, himoa kini nga igò sa pagkakaron. Tan-awa, Ako mao ang Alpha ug Omega. Amen.