Balaan nga Espiritu sa Saad
    Footnotes
    Theme

    Balaan nga Espiritu sa Saad

    Ang Espiritu Santo mao ang Balaan nga Espiritu sa saad (Buh. 2:33). Siya nagmatuod nga madawat sa Dios ang matarung nga mga buhat, mga ordinansa, ug mga pakigsaad sa mga tawo. Ang Balaan nga Espiritu sa Saad mosaksi ngadto sa Amahan nga ang mga ordinansa sa pagluwas gipahigayon sa matarung nga paagi ug nga ang mga pakigsaad nga nauban kanila giampingan.

    True