Yawe sa Pagkapari, Mga
    Footnotes
    Theme

    Yawe sa Pagkapari, Mga

    Mga yawe mao ang mga katungod sa kapangulohan, o ang gahum nga gihatag sa tawo pinaagi sa Dios aron magdumala, magpugong, ug magmando sa pagkapari sa Dios dinhi sa yuta. Ang mga naghupot sa pagkapari nga gitawag ngadto sa mga pangatungdanan sa kapangulohan nakadawat sa mga yawe gikan niadto nga may pagtugot ibabaw kanila. Ang mga naghupot sa pagkapari mogamit lamang sa pagkapari diha sa kinutuban lamang nga gihulagway pinaagi niadto nga naghupot sa mga yawe. Ang Presidente sa Simbahan naghupot sa tanan nga mga yawe sa Pagkapari (D&P 107:65–67, 91–92; 132:7).