Abed-Nego
    Footnotes
    Theme

    Abed-Nego

    Diha sa Daang Tugon, si Sadrach, Mesach, ug si Abed-nego mao ang tulo ka batan-on nga mga Israelite kinsa, uban kang Daniel, gidala ngadto sa palasyo ni Nabucodonosor, ang hari sa Babelon. Kang Abed-nego nga Hebreo nga ngalan mao si Azarias. Ang upat ka batan-on nga mga lalaki midumili sa paghugaw sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa karne ug pag-inom sa bino sa hari (Dan. 1). Si Sadrach, Mesach, ug si Abed-nego gitambug ngadto sa usa ka nagdilaab nga hudno sa hari apan giluwas pinaagi sa Anak sa Dios (Dan.3).

    True