Pagkayab
    Footnotes
    Theme

    Pagkayab

    Ang maligdong nga pagbiya sa Manluluwas gikan sa yuta, kap-atan ka mga adlaw human sa iyang pagkabanhaw. Ang Pagkayab nahitabo gikan sa usa ka dapit diha sa Bungtod sa mga Oliba sa atubangan sa mga tinun-an (Mar. 16:19; Luc. 24:51). Niana nga panahon duha ka mga anghel gikan sa langit nagpamatuod nga sa umaabut ang Ginoo mobalik “sa sama nga paagi” (Buh. 1:9–12).