Buyon sa Alpabeto nga Paglista sa mga Hilisgutan
  Footnotes
  Theme

  Buyon sa Alpabeto nga Paglista sa mga Hilisgutan

  Unsaon sa paggamit. Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan mao ang usa ka buyon sa alpabeto nga paglista sa ebanghelyo nga mga hilisgutan. Kini naghatag og usa ka mubo nga pagpatin-aw sa matag hilisgutan ug naghatag sa labing mahinungdanon nga mga pakisayran nga kasulatan mahitungod niana nga hilisgutan. Matag pakisayran gisundan og usa ka mubo nga kinutlo o katingbanan sa kasulatan. Ang mga pakisayran nga kasulatan makita sa mosunod nga han-ay: Daang Tugon, Bag-ong Tugon, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad ug Perlas nga Labing Bililhon. Ang mosunod nga diagrama nagpasabut og usa ka sanglitanan nga tala.

  sample

  Yuta

  Ang planeta diin kita nagpuyo, gilalang sa Dios pinaagi ni Jesukristo aron magamit sa tawo sa panahon sa iyang mortal nga pagsulay. Ang iyang katapusan nga dangatan mao nga mahimaya ug pagahimayaon (D&P 77:1–2; 130:8–9). Ang yuta mahimo nga mga kabilin sa kahangturan niadto kinsa nagpuyo nga takus sa usa ka celestial nga himaya (D&P 88:14–26). Sila makapahimulos sa pagkaanaa sa Amahan ug sa Anak (D&P 76:62).

  Gilalang alang sa tawo

  Pasko sa Pagkabanhaw

  Katapusan sa Kalibutan

  Ang mga hilisgutan anaa sa tataw, dagko nga mga titik.

  Adunay usa ka mubo nga katin-awan sa matag hilisgutan.

  Pipila sa mga hilisgutan adunay mga ikaduhang pagtala. Kini anaa sa pinahandag nga titik.

  May kalabutan nga pakisayran sa kasulatan gibutangan og mga parentesis.

  Usahay ang kasayuran mahitungod sa usa ka hilisgutan wala ilakip ubos sa hilisgutan nga inyong gipangita. Ang pinahandag nga pulong tan-awa motudlo kaninyo ngadto sa hilisgutan diin ang kasayuran makita.

  Usahay ang uban nga mga hilisgutan diha sa sumbanan naglakip og mga kasayuran nga may kalabutan sa hilisgutan nga inyong gitun-an. Ang pinahandag nga pulong tan-awa usab motudlo kaninyo ngadto niini nga mga hilisgutan nga may kalabutan.

  Mga pakisayran nga kasulatan nga motabang kaninyo sa pagsabut sa katin-awan gibutangan og parentesis.

  Matag pakisayran nga kasulatan giunhan og usa ka mubo nga kinutlo gikan sa kasulatan o katingbanan sa kasulatan.

  Ang pinahandag nga pulong tan-awa (o tan-awa usab) nga gisundan og badlis nagsulti kaninyo nga ang kasayuran makita sa usa ka ikaduhang pagtala (“Katapusan sa Kalibutan”) sa punoang hilisgutan (“Kalibutan”).