Panagang sa Dughan, Mga
    Footnotes
    Theme

    Panagang sa Dughan, Mga

    Ang mga kasulatan naghisgot sa duha ka mga matang sa mga taming: (1) Ang atubangan nga bahin sa panalipod nga saput sa usa ka sundalo o kalasag. Diha asa usa ka larawanon nga pagsabut, ang mga santos kinahanglan nga magsul-ob og taming sa pagkamatarung aron sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon batok sa dautan (Isa. 59:17; Efe. 6:14). (2) Usa ka matang sa panaput nga gisul-ob sa halangdon nga pari diha sa balaod ni Moises (Ex. 28:13–30; 39:8–21). Kini hinimo sa sida ug adunay napulog duha ka mahalon nga mga bato. Kini usahay gipasabut nga may kalabutan sa Urim ug Thummim (D&P 17:1; JS—K 1:35, 42, 52).