Obispo
    Footnotes
    Theme

    Obispo

    Nagkahulugan nga “magbalantay”, usa ka buhatan o kahimtang sa pangatungdanan. Ang obispo usa ka gi-orden nga buhatan sa Aaronic nga Pagkapari (D&P 20:67; 107:87–88), ug ang usa ka obispo usa ka maghuhukom sa kadaghanan sa Israel (D&P 107:72, 74).