Balay Tipiganan
    Footnotes
    Theme

    Balay Tipiganan

    Usa ka dapit diin ang usa ka obispo nagdawat, naghupot diha sa pagsalig, ug nagtugyan ngadto sa mga kabus sa gipahinungod nga mga halad sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Matag balay tipiganan mahimo nga dako o gamay sumala sa gitugot sa higayon. Ang mga matinud-anon nga mga Santos mohatag sa mga talagsaon nga kahibalo, kahanas, mga butang, ug mga salapi ngadto sa obispo aron sa pag-amuma sa mga kabus sa panahon sa ilang panginahanglan. Busa, ang balay tipiganan molakip og lista sa mga pangalagad nga anaa, salapi, pagkaon, o uban pa nga mga kagamitan. Ang obispo mao ang tinugyanan sa balay tipiganan ug mao ang tig-apud-apod sa mga butang ug mga pag-alagad sumala sa panginahanglan ug ingon sa gisugo pinaagi sa Espiritu sa Ginoo (D&P 42:29–36; 82:14–19).