Sadrach
    Footnotes
    Theme

    Sadrach

    Diha sa Daang Tugon, si Sadrach, si Mesach, ug si Abed-nego mao ang tulo ka mga batan-on nga Israelite kinsa, uban ni Daniel, gidala ngadto sa palasyo ni Nabucodonosor, ang hari sa Babelon. Ang ngalan nga Hebreohanon ni Sadrach mao si Hananias. Ang upat ka batan-on nga mga lalaki midumili sa paghugaw-hugaw sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pag-ambit sa karne ug bino sa hari (Dan. 1). Si Sadrach, si Mesach ug si Abed-nego gilabay ngadto sa nagdilaab nga hudno sa hari ug giluwas pinaagi sa Anak sa Dios (Dan. 3).