Jarom
  Footnotes
  Theme

  Jarom

  Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka anak nga lalaki ni Enos ug usa ka apo sa tuhod ni Lehi. Siya mitipig sa mga talaan sa Nephite sulod sa kan-uman ka mga tuig, 420–361 B.C. (Enos 1:25; Jarom 1:13). Siya usa ka matinud-anon nga tawo kinsa mipili sa dili pagsulat og daghan sa mga talaan sa kasaysayan (Jarom 1:2).

  Ang basahon ni Jarom

  Adunay napulog lima lamang ka mga bersikulo niini nga basahon diha sa Basahon ni Mormon. Si Jarom mitala nga ang mga Nephite mipadayon sa pagpuyo sa balaod ni Moises ug naglantaw sa pag-anhi ni Kristo. Sila gipangulohan sa mga hari kinsa mga gamhanan nga mga tawo diha sa hugot nga pagtuo. Sila milambo samtang sila nagsunod sa ilang mga propeta, mga pari, ug mga magtutudlo.