Smith, Joseph F.
    Footnotes
    Theme

    Smith, Joseph F.

    Ang ikaunom nga Presidente sa Simbahan; ang bugtong anak nga lalaki ni Hyrum ug Mary Fielding Smith. Siya natawo sa 13 sa Nobyembre 1838 ug namatay sa 19 sa Nobyembre 1918.