Andres
    Footnotes
    Theme

    Andres

    Diha sa Bag-ong Tugon, igsoon nga lalaki ni Simon Pedro ug usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga gitawag ni Jesus sa panahon sa iyang mortal nga pagpangalagad (Mat. 4:18–19; Mar. 1:16–18, 29).