Nephi, Anak nga Lalaki ni Helaman
    Footnotes
    Theme

    Nephi, Anak nga Lalaki ni Helaman

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka bantugan nga propeta nga Nephite ug misyonaryo.